Nyhetsartikkel

Stortingsmelding 10 (2012-13): God kvalitet – trygge tjenester

Regjeringen tar nå grep for å styrke kvaliteten på alle nivå av helsetjenesten. Til det kreves beslutningsstøtteverktøy og kvalitetssikret informasjon til brukere og pasienter.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Regjeringen har nylig lansert denne Stortingsmeldingen som fokuserer på innholdet og kvaliteten i norsk helsetjeneste. Den konstaterer at manglende oppmerksomhet om kvalitet, kvalitetsstyring og kontroll påvirker pasientsikkerheten. Regjeringen mener det behøves en mer brukerorientert helse- og omsorgstjeneste. Skal tjenesten lykkes med en slik omstilling, er det nødvendig med opplæring i nye arbeidsformer, praktiske tiltak innen kommunikasjon og beslutningsstøtte, og kultur- og holdningsendringer.

Regjeringen viser til at det konkrete arbeidet for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten må i all hovedsak skje i virksomhetene. Systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid er et ansvar for ledere på alle nivåer i tjenesten. Arbeidet må forankres hos og etterspørres av toppledelsen, men spesielt ledere som arbeider nær pasienten har en nøkkelrolle.

Det skal legges større vekt på arbeid med kvalitetsforbedring på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Arbeidet skal være integrert i den daglige virksomheten i tjenesten. Den nye helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsarbeid.

Regjeringen understreker at utviklingen av helhetlige IKT-løsninger har stor betydning for kvalitet og pasientsikkerhet. Dessverre har utviklingen av IKT-systemer i liten grad vært preget av helhetstenkning. De viktigste virkemidlene for å bidra til en mer aktiv pasient- og brukerrolle er å utvikle selvbetjeningsløsninger, brukervennlig informasjon og beslutningsstøtteverktøy.

Som oppfølging av samhandlingsreformen har det fra mange hold vært etterspurt et oppslagsverk for hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Et slikt oppslagverk kan etableres gjennom å videreutvikle tilgjengelige oppslagsverk, eventuelt etablere et nytt.

Kommune-NEL

I Stortingsmeldingen trekkes NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) frem som et eksempel på et slikt oppslagsverk. Og for egen regning kan vi legge til at vi i snart to år har arbeidet med å skreddersy en utgave for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ... I tillegg leverer vi Norges største helseportal for publikum, NHI.no.

Som utgiver av NEL vil vi understreke at det ikke er nok bare å anskaffe et beslutningsstøtteverktøy og tro at helsepersonell automatisk tar det i bruk. Dette understreker også Regjeringen i Stortingsmeldingen, passiv distribusjon av kunnskap er ikke nok for å sikre endring i praksis. Det er behov for mer aktivt og målrettet arbeid for å få en mer kunnskapsbasert praksis, og at det trengs målrettet undervisning, ildsjeler og forankring hos ledelsen for å få dette til.

Så kanskje NEL er noe å tenke på for flere av landets kommuner utover de 50 som allerede bruker NEL + Kommune-NEL ...