Nyhetsartikkel

Stortingsmelding 10 (2012-13): God kvalitet – trygge tjenester

Regjeringen tar nå grep for å styrke kvaliteten på alle nivå av helsetjenesten. Til det kreves beslutningsstøtteverktøy og kvalitetssikret informasjon til brukere og pasienter.

Regjeringen har nylig lansert denne Stortingsmeldingen som fokuserer på innholdet og kvaliteten i norsk helsetjeneste. Den konstaterer at manglende oppmerksomhet om kvalitet, kvalitetsstyring og kontroll påvirker pasientsikkerheten. Regjeringen mener det behøves en mer brukerorientert helse- og omsorgstjeneste. Skal tjenesten lykkes med en slik omstilling, er det nødvendig med opplæring i nye arbeidsformer, praktiske tiltak innen kommunikasjon og beslutningsstøtte, og kultur- og holdningsendringer.

Regjeringen viser til at det konkrete arbeidet for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten må i all hovedsak skje i virksomhetene. Systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid er et ansvar for ledere på alle nivåer i tjenesten. Arbeidet må forankres hos og etterspørres av toppledelsen, men spesielt ledere som arbeider nær pasienten har en nøkkelrolle.

Det skal legges større vekt på arbeid med kvalitetsforbedring på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Arbeidet skal være integrert i den daglige virksomheten i tjenesten. Den nye helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsarbeid.

Regjeringen understreker at utviklingen av helhetlige IKT-løsninger har stor betydning for kvalitet og pasientsikkerhet. Dessverre har utviklingen av IKT-systemer i liten grad vært preget av helhetstenkning. De viktigste virkemidlene for å bidra til en mer aktiv pasient- og brukerrolle er å utvikle selvbetjeningsløsninger, brukervennlig informasjon og beslutningsstøtteverktøy.

Som oppfølging av samhandlingsreformen har det fra mange hold vært etterspurt et oppslagsverk for hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Et slikt oppslagverk kan etableres gjennom å videreutvikle tilgjengelige oppslagsverk, eventuelt etablere et nytt.

Kommune-NEL

I Stortingsmeldingen trekkes NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) frem som et eksempel på et slikt oppslagsverk. Og for egen regning kan vi legge til at vi i snart to år har arbeidet med å skreddersy en utgave for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ... I tillegg leverer vi Norges største helseportal for publikum, NHI.no.

Som utgiver av NEL vil vi understreke at det ikke er nok bare å anskaffe et beslutningsstøtteverktøy og tro at helsepersonell automatisk tar det i bruk. Dette understreker også Regjeringen i Stortingsmeldingen, passiv distribusjon av kunnskap er ikke nok for å sikre endring i praksis. Det er behov for mer aktivt og målrettet arbeid for å få en mer kunnskapsbasert praksis, og at det trengs målrettet undervisning, ildsjeler og forankring hos ledelsen for å få dette til.

Så kanskje NEL er noe å tenke på for flere av landets kommuner utover de 50 som allerede bruker NEL + Kommune-NEL ...