Nyhetsartikkel

Undertype av grønn stær knyttes til kognitiv svikt

En undertype av grønn stær er forbundet med økt risiko for kognitiv svikt og muligens demens.

Temaside om Korona

Dette ifølge en studie som ble publisert i British Journal of Opthalmology i mars 20211.

Grønn stær (glaukom) er en tilstand der synsnerven blir skadd. Ubehandlet vil den ofte føre til blindhet. I de fleste tilfeller er skaden forårsaket av trykkøkning i øyet, men dette er ikke tilfellet ved grønn stær med normalt trykk. Denne typen grønn stær er en undertype av primær åpenvinkelglaukom. Sykdomsveien er ikke fullt ut forstått, men forfatterne av studien mener at funnene de har gjort, antyder at tilstanden har lignende nevrodegenerative (slitasjeforandringer i nervesystemet) sykdomsveier som demens.

Du kan lese mer om grønn stær her

Har også tidligere blitt koblet til demens

Normaltrykks grønn stær og demens har også blitt koblet i noen tidligere studier, men ikke alle studier har funnet denne sammenhengen. Grønn stær med normalt trykk er mer vanlig i Asia, mens grønn stær med høyt trykk er mer vanlig i Europa. To av de tidligere studiene som fant en sammenheng mellom primær åpenvinkelglaukom og demens hadde mange deltagere med asiatisk etnisitet. Forfatterne ønsket derfor å se nærmere på om det spesifikt var grønn stær med normalt trykk som var forbundet med kognitiv svikt og demens.

Deltagerne i studien var 248 personer med grønn stær med normalt trykk som var over 65 år. De ble sammenlignet med 349 personer med samme alders- og kjønnsfordeling, som hadde grønn stær med høyt trykk. Alle deltagerne ble hentet fra registere for Advanced Glaucoma i Australia og New Zealand.

Forekom dobbelt så ofte

Deltagerne ble invitert til å svare på spørsmål om helsen, og det ble foretatt en kognitiv vurdering over telefon. Totalt ble 290 av deltagerne vurdert på denne måten. 144 av disse hadde grønn stær med normalt trykk og 146 hadde grønn stær med høyt trykk.

Forfatterne fant at kognitiv svikt forekom mer enn dobbelt så ofte hos de med grønn stær med normalt trykk som hos de med grønn stær med høyt trykk.

Ettersom dette var en observasjonsstudie kan den ikke fastslå noen årsak. Selv om kjente risikofaktorer for demens, som slag, røyking, høyt blodtrykk og diabetes, ble tatt høyde for i analysen, ble flere andre potensielle faktorer som kunne virke inn på resultatet ikke tatt høyde for.

Forfatterne konkluderer med at funnene støtter en økende mengde bevis som tyder på en sammenheng mellom grønn stær med normalt trykk og demens.  

Kilder

Referanser

  1. Mullany S, Xiao L, Qassim A, et al.. Normal-tension glaucoma is associated with cognitive impairment. British Journal of Opthalmology 2021.