Nyhetsartikkel

Vaksiner har spart 37 millioner liv siden 2000

Barnevaksinasjonsprogrammet i lav- og middelinntektsland har de siste tiårene blitt utvidet. Nye estimater angir at disse vaksinasjonsprogrammene har spart livene til 37 millioner barn, de fleste fra meslingedøden, i perioden 2000-2019.

Temaside om Korona

Dette ifølge en rapport publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet1.

Forfatterne av rapporten har analysert hvordan de aktuelle vaksinasjonsprogrammene har påvirket død og sykelighet i 98 lav- og mellominntektsland i perioden 2000 til 2030.

16 uavhengige forskningsgrupper ga modellbaserte estimater for ti patogener (bakterier, virus eller andre mikroorganismer som kan forårsake sykdommer). Disse var hepatitt B, Haemophilus influenzae type B, humant papillomavirus (HPV), japansk encefalitt, meslinger, Neisseria meningtidis serogroup A, Streptococcus pneumoniae, rotavirus, rubella og gulfeber.

Avverget flest dødsfall hos små barn

På bakgrunn av sine analyser estimerer forfatterne at vaksinasjoner mot disse sykdommene vil ha avverget 69 millioner dødsfall i perioden 2000-2030, hvorav 37 millioner i perioden 2000-2019. I sistnevnte periode utgjør dette en reduksjon i død på 45 prosent sammenlinget med ingen vaksinasjon.

Den største reduksjonen er hos barn under fem år. I hovedsak er dette avvergede dødsfall fra meslinger.

I løpet av levetiden til de som ble født mellom 2000 og 2030, anslår forfatterne at 120 millioner dødsfall vil bli avverget av vaksinasjon, hvorav 58 millioner skyldes vaksinasjon mot meslinger og 38 millioner skyldes hepatitt B-vaksinasjon.

Forfatterne estimerer at økning i vaksinedekningen og introduksjon av nye vaksiner vil føre til en reduksjon på 72 prosent i livstidsdødelighet i fødselskullet i 2019.

Livmorhalskreft kan elimineres

I tolkningen av rapporten skriver forfatterne at økning av vaksinedekning og introduksjon av nye vaksiner i land med lav- og middels inntekt har stor innvirkning på redusert dødelighet. Disse folkehelsefunnene er anslått å øke i de kommende tiårene dersom vaksinedekningen fortsetter å øke.

Fortsatte utvidelser av vaksinasjonsprogrammet er viktig. Dersom nok unge mennesker får tilgang til HPV-vaksinen, tror eksperter at livmorhalskreft kan elimineres innen utgangen av århundret. Modellen forutsier at økt HPV-dekning vil redde flere liv per vaksinerte person, enn noen annen vaksinasjon.

Vaksinasjon er blant våre mest kostnadseffektive helseinngrep. Vaksiner beskytter hver enkelt direkte og bidrar til flokkimmunitet, noe som også hjelper de som ikke er vaksinerte.

Begrensninger

Analysemodellen har begrensninger. Mange av landene som er undersøkt, har ufullstendig eller inkonsekvent kvalitet på dødsregister og sykdomsovervåkningssystem. Det er derfor ikke alltid mulig å måle direkte hvilken innvirkning vaksinasjonsprogram har på dødelighet og sykdom. Av den grunn er matematiske modeller verdifulle verktøy til å anslå dette. Forfatterne påpeker at estimatene som er gjort, ikke bør ses på som uforanderlige. Vår forståelse av epidemiologien og sykdomsbyrden som er forårsaket av de ti omtalte sykdommene, blir stadig bedre og modeller av disse sykdommene bør i takt med dette også fortsette å bli raffinert. I tillegg vil fremtidig vaksinasjonsdekning neppe matche nøyaktig dekningsprognosene som er angitt i studien, skriver forfatterne.

Til tross for begrensningene i studien, er det den mest omfattende og endelige vurderingen til dags dato om hvilken effekt de dramatiske fremskrittene i vaksinedekning har i land med lav og middels inntekt i løpet av de siste tyve årene.

Kilder

Referanser

  1. Li X, Mukandavire C, Cucunuba ZM, Londono SE, Abbas K, Clapham HE et al.. Estimating the health impact of vaccination against ten pathogens in 98 low-income and middle-income countries from 2000 to 2030: a modelling study. The Lancet 2021; 397 (10272) : 398-408. www.thelancet.com