Informasjon

Vet ikke om influensavaksine virker

Kunnskapssenteret er ikke sikre på om vaksinasjon mot influensa har effekt hos eldre og kronisk syke.

Kunnskapssenteret har systematisk gått gjennom forskning som omhandler helseeffekten av influensavaksine hos eldre og mennesker med kroniske sykdommer. Men til tross for den omfattende gjennomgangen, kan ikke Kunnskapssenteret si noe sikkert om vaksinens virkning.

Les også: Er Tamiflu verdt pengene?

Nytteløs vaksinering?

Norske helsemyndigheter vaksinerer hvert år eldre og personer med kroniske sykdommer mot influensa. For utsatte deler av befolkningen er vaksinering et effektivt virkemiddel for å begrense sykelighet og dødelighet, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Men det er blitt reist spørsmål om hvor effektivt tiltaket er, spesielt for risikogruppene eldre og/eller kronisk syke. Kunnskapssenteret har derfor vurdert tilgjengelig forskning og analysert studier som tar for seg effekten av influensavaksine til personer over 65 år og til personer med alvorlige lunge- og leversykdommer, hiv-infeksjon og hjerte- og karsykdommer. Over 2,5 millioner mennesker inngår i studiene som Kunnskapssenteret har vurdert.

Les også: Influensavaksine kan redde liv

Svaret er: Vet ikke

Kunnskapssenteret konkluderer med at kunnskapsgrunnlaget for å si noe om effekten av influensavaksine til eldre og kronisk syke er mangelfullt. Dette fordi dokumentasjonsgrunnlaget er av dårlig kvalitet og at det er stor usikkerhet ved resultatene.

- Det innebærer at konklusjonene blir usikre, men det betyr ikke at influensavaksinen ikke virker, opplyser forsker Gunn Vist på Kunnskapssenterets nettsider. Hun har ledet arbeidet med rapporten som ble publisert denne uken.

- Vi er usikre på hvordan resultatene bør tolkes. Det er behov for mer og bedre dokumentasjon hvis vi vil bli tryggere på virkningene av vaksinen, sier hun.

Les også: Hvorfor dropper nordmenn influensavaksinen?

Påvirker neppe dødeligheten

Vaksinering reduserer muligens risikoen for influensa og influensaliknende sykdom hos eldre som bor utenfor institusjon, er en av de usikre konklusjonene.

For eldre som bor i institusjon og enkelte grupper kronisk syke, har Kunnskapssenteret også kommet fram til at influensavaksine muligens reduserer risikoen for influensaliknende sykdommer.

Men influensavaksinering påvirker neppe risikoen for lungebetennelse eller totaldødeligheten hos risikogruppene eldre og kronisk syke, står det i rapporten.

Spørsmålet om influensavaksine til eldre og kronisk syke har noen særlig virkning står derfor ubesvart.

Et forebyggende tiltak

Hver vinter har vi lokale epidemier med ulike varianter av influensaviruset, men det er bare et fåtall som blir alvorlig syke. Men spesielt personer over 65 år og kronisk syke har økt risiko for komplikasjoner, som for eksempel lungebetennelse (pneumoni), etter influensainfeksjon. Hvert år dør anslagsvis 1000 nordmenn, i hovedsak eldre, av influensa.

Til tross for mangelfull dokumentasjon ser Folkehelseinstituttet på vaksinasjon som det viktigste forebyggende tiltaket mot sesonginfluensa, og oppfordrer eldre og kronisk syke til å ta vaksinere seg. Årlig distribuerer Folkehelseinstituttet ca. 450 000 doser influensavaksiner til de mest utsatte gruppene for å begrense sykelighet og dødelighet.

Les også: Halv dose influensavaksine kan være nok

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Vist GE, Sæterdal I, Johansen M, Bergsaker MR, Hauge SH, Fretheim A. Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 12 - 2009. www.kunnskapssenteret.no
  2. Kunnskapssenteret. Uvisst om influensavaksine virker. Kunnskapssenteret 2009; www.kunnskapssenteret.no
  3. Folkehelseinstituttet. Influensa. Folkehelseinstituttet 2009; www.fhi.no