Informasjon

Mer hjelp til fengselsinnsatte

Norske fengselsinnsatte er blant de i befolkningen som har dårligst helse og levekår. Over 60 prosent har et rusmiddelproblem, og mange har alvorlige psykiske lidelser. Nå satser regjeringen på at et mer helhetlig tjenestetilbud skal hjelpe flere til et bedre liv og en bedre helse.

I følge Stortingsmelding nr. 20 (Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, 2006-2007) som ble presentert den 9. februar 2007, er fengselsinnsatte, tungt belastede rusmiddelavhengige, langtidsmottakere av sosialhjelp og enkelte innvandrere grupper som får svekket helse på grunn av sammensatte og langvarige levekårsproblemer.

Mange årsaker til dårlig helse

Årsakene til at fengselsinnsatte har mye dårligere helse enn normalbefolkningen, er blant annet høy gjeld, avhengighet av rusmidler, og høy forekomst av fysiske og psykiske lidelser. Andre ting som i følge Stortingsmeldingen virker inn på helsa, er at de oftere har lav utdanning, har hatt betydelige oppvekstproblemer, mangler arbeid, bolig og inntekt. Enkelte har heller ikke opptjent rettigheter til inntektssikring i folketrygden, eller de har en lav trygdeytelse.

For å bedre helsen til de fengselsinnsatte er det viktig at de innsatte får hjelp til å løse flere problemer samtidig, i følge en rapport utviklet av forskere ved Fafo - institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning. For noen vil det være viktigst å få hjelp med rusproblemene, noen vil i tillegg ha behov for psykiatrisk hjelp, og noen behøver hjelp til å komme i jobb og få seg bolig.

Helhetlig og individuelt tilpasset

I følge den ferske Stortingsmeldingen har mennesker med slike behov rett til å få utarbeidet en individuell plan. Det vil si tiltak for at de fengselsinnsatte skal få et "helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud". I tilbudet skal altså både problemer med bolig, arbeid/opplæring og behandlingstilbud være med. I realiteten har de som løslates fra fengsel sjelden alle disse tilbudene på plass. Derfor vil regjeringen se på hvordan de kan få tjenestetilbudet til å fungere bedre i praksis. Regjeringen vil også legge til rette for at flere skal få mulighet til å få hjelp med rusproblemene sine mens de er i fengsel.

Høy psykisk belastning

I følge Justis- og politidepartementet har 60 prosent av de som settes i fengsel, et rusmiddelproblem, og mange trenger mye hjelp og oppfølging for å komme ut av rusproblemene. I tillegg er det kjent at fengselsinnsatte er en gruppe med høy forekomst av personlighetsforstyrrelser og høy psykisk belastning.

I 2005 ble det begått fem selvmord i norske fengsel. Det ble påvist rusmiddelbruk hos vel 12 prosent av de innsatte, mens det ble påvist dopingbruk blant 20 prosent. Aktuell fengselskapasitet i 2005 var 3168 plasser.