Informasjon

Zoonoser

Zoonose er betegnelsen som blir brukt om sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

Totalt er det hvert år ca. 4000 sykdomstilfeller i Norge som vi vet er forårsaket av zoonoser, men sannsynligvis er mørketallene betydelige.

- I Norge er de vanligste rapporterte zoonosene campylobacteriose og salmonellose. Disse kan smitte gjennom mat, forurenset vann, eller ved kontakt med dyr. Dyr kan ha denne bakterien i tarmen uten å være syke, og bakterien kan da for eksempel bli med over i kjøttet ved slakting. I mange tilfeller er det også smitte fra menneske til menneske. Det er ikke alltid dyrenes skyld, sier Karin Nygård ved Folkehelseinstituttet.

Mange blir smittet i utlandet

I alle EU-land og Norge lages det årlige rapporter om zoonosetilstanden som sendes til EFSA (European Food Safety Authority) og ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). I Norge er det Folkehelseinstituttet som overvåker forekomsten av zoonoser og andre smittsomme sykdommer i den norske befolkning, og de sender informasjonen til ECDC. Zoonosesenteret ved Veterinærinstituttet koordinerer innsamling av informasjon fra mange kilder, og sender data om situasjonen for dyr, fôr, og matvarer til EFSA. Deretter samler ECDC og EFSA dette i en felles rapport.

Tall fra den europeiske Zoonoserapporten i 2005 viser at campylobacteriose var den zoonosen som forekom hyppigst også i EU, med ca. 197 300 innrapporterte tilfeller. Salmonellose forekom nest hyppigst, med ca. 176 400 innrapporterte tilfeller. Den tredje hyppigste zoonosen var Yersiniose, der det var litt over 9600 innrapporterte tilfeller.

Tall fra 2007 viser totalt 2834 innrapporterte tilfeller av campylobacteriose i Norge. Omtrent halvparten var smittet i Norge, resten hadde blitt smittet i utlandet. Samme år ble 1649 tilfeller av salmonellose innrapportert. Her var 1187 smittet i utlandet, mens 391 hadde blitt smittet i Norge (hos resten var det ukjent hvor de ble smittet). Som disse tallene viser, er ikke salmonella et stort problem i Norge. Sjansen for smitte er langt større dersom du oppholder deg i andre europeiske land. I 2007 ble 71 tilfeller av yersiniose innrapportert i Norge, så også her er de to hyppigste zoonosene veldig mye vanligere enn tredjeplass på listen. Statistikk på forekomster av zoonoser i befolkningen i Norge finner du på Folkehelseinstituttets nettsider under www.msis.no.

Neste side