Informasjon

Hyponatremi - for lite natrium i blodet

Nedsatt mengde natrium i blodet kan skyldes for lite tilførsel av natrium eller for mye væske i kroppen. Alvorlig hyponatremi kan oppstå ved alvorlig hjerte-, nyre-, lever- eller binyrebarksvikt.

Hva er hyponatremi?

Natrium (Na) er et grunnstoff som inngår i mange salter. Vanlig bordsalt er NaCl (natriumklorid). I kroppen finnes Na og Cl både i blodet, i væsken rundt cellene og inne i cellene. I kroppsvæskene omtales Na som en elektrolytt. Eksempler på andre elektrolytter er kalium, kalsium, klor etc. Natrium forekommer i kroppsvæskene som et positivt ladet ion (Na+).

Ca. 70% av natrium i kroppen er utbyttbart og finnes i hovedsak i rommet utenfor cellene (ekstracellulær rommet). Lavt natrium, hyponatremi, vil si at konsentrasjonen av Na+ i blodvæsken er lavere enn 135 mmol/L. Mild hyponatremi er vanlig ved en rekke sykdommer, både akutte og kroniske, uten at man kan finne noen åpenbar årsak, og uten at behandling nødvendigvis er påkrevd. Alvorlig hyponatremi er forbundet med betydelig sykelighet og dødelighet.

Hyponatremi er en vanlig elektrolyttforstyrrelse. Høyest er forekomsten blant eldre pasienter.

Årsaker

Hyponatremi kan bero på så vel natriummangel som vannoverskudd, samt en kombinasjon av disse. Den vanligste årsaken er en kombinasjon av vannoverskudd og natriumunderskudd. De viktigste forutsetninger for opprettholdelse av normal mengde natrium i blodvæsken er følgende:

  • Normal nyrefunksjon
  • Normal produksjon av antidiuretisk hormon (ADH) - et hormon som skilles ut fra hjernen og som begrenser urinproduksjonen
  • Tørstefølelse

Den vanligste typen hyponatremi kalles hypoton hyponatremi. Hypoton hyponatremi kan oppstå ved alvorlig hjertesvikt, leversvikt eller nyresvikt. Tilstanden kan også skyldes tilførsel av store mengder elektrolyttfattig vann etter uttørking (dehydrering), f.eks. etter kraftig svetting under fysisk aktivitet eller i varme. Ved overdreven vanntilførsel uten samtidig salt-/elektrolyttinntak, kan det oppstå en uttynningseffekt med lave natrium-verdier i blodet.

En annen vanlig årsak er høyt blodsukker. En stigning i blodsukkeret trekker natrium ut av blodvæsken og inn i cellene. Mange medisiner kan også forstyrre saltbalansen i kroppen (som vanndrivende og antidepressiva) og forårsake hyponatremi.

Sykehistorien

Tilstanden kan utvikles langsomt over tid eller en kan oppstå akutt, avhengig av underliggende årsak. Ved mild hyponatremi kan symptomer mangle eller være beskjedne. De er gjerne diffuse og ukarakteristiske, som f. eks. tap av matlyst, kvalme, hodepine og konsentrasjonsbesvær. Men mer uttalte forandringer i kroppens væske- og saltbalanse kan påvirke nervesystemet, hjertet, nyrer og andre organer.

Ved alvorlig hyponatremi kan symptomer som oppkast, bevissthetsforstyrrelser, akutt forvirring (delir), hallusinasjoner og kramper oppstå.  Da bør pasienten innlegges i sykehus umiddelbart. Med riktig behandling vil symptomene vanligvis gå tilbake, men ved alvorlige komplikasjoner som koma, pustestans, hjerneødem og sjokk kan utfallet bli fatalt. 

Diagnostikk

Lavt natrium påvises i blodprøve. Ofte foreligger andre unormale blodverdier samtidig. Funn av lavt natrium alene tilsier vanligvis at ny prøve bør tas for å utelukke feilmåling. Hyponatremi foreligger som sagt ved verdier under 135 mmol/l. Alvorlig hyponatremi forligger ved verdier under 120 mmol/l.

Det er viktig at pasienter som bruker vanndrivende medisiner eller legemidler mot psykisk sykdom bør undersøkes med tanke på en mulig hyponatremi ved nylig oppståtte symptomer som beskrevet over.

Behandling

Målet med behandlingen er å gradvis normalisere plasmanatrium ved å korrigere kroppens væske- og saltbalanse. Det finnes generelle behandlingsprinsipper, særlig ved akuttilfeller, men generelt er behandlingen avhengig av underliggende sykdomsårsak. 

Hyponatremi med alvorlige, livstruende symptomer som koma og kramper, behandles uansett årsak med infusjon (væske direkte i blodet) av (hypertont) saltvann og vanndrivende middel. Det finnes formler for beregning av hvor mye salt som skal tilføres eller vann som skal fjernes.

Ved lettere symptomer som hodepine, kvalme og konsentrasjonsvansker er infusjoner ikke nødvendigvis påkrevd, og behandlingen tilpasses den enkeltes underliggende sykdom/utløsende årsak. Kun ved noen sykdommer bør du følge spesifikke kostråd, som for eksempel ved kronisk nyresvikt.

Når det dreier det seg om små endringer i natrium, er aktiv behandling ikke nødvendigvis påkrevd. Dersom tilstanden er medikamentutløst, stanses ofte bruken av det aktuelle legemidlet (for eksempel et vanndrivende middel), og det vil vanligvis være tilstrekkelig behandling. Ofte finnes det alternative legemidler som kan benyttes.

Forebyggende behandling

I situasjoner der du har stort væsketap, for eksempel under maratonløping, er det viktig at du ikke pøser på med mange liter rent vann, men at du også drikker elektrolyttholdige væsker. Den riktige balansen mellom vann- og elektrolyttholdig væske avhenger av mange faktorer. Kvalifisert helsepersonnell og treningsspesialister med erfaring i langdistanseidrett kan gi deg spesifikke anbefalinger. 

Nær halvparten av de pasienter som innlegges med hyponatremi, har hatt hyponatremi tidligere, men ikke nødvendigvis med samme årsak. Disse pasientene er således sårbare for ulike påvirkninger som har betydning for vannutskillelsen. Pasienter med tidligere hyponatremi behøver derfor særlig kontroll hvis man finner behov for å starte med et av de mange medikamenter som kan påvirke vannutskillelsen. Pasienter som har hatt hyponatremi i forbindelse med bruk av vanndrivende middel av typen tiazid, bør ikke få tiazid mere.

Anbefalinger om væskeinntak til gamle mennesker skal gis med omtanke, f.eks. tåler småspisende eldre personer kanskje ikke store væskemengder. Behovet for vanndrivende behandling og dosering skal jevnlig revurderes av legen. Infusjon av saltfattige (hypotone) væsker bør kun skje under fortløpende elektrolyttkontroll.

Prognosen

Prognosen avhenger av underliggende sykdom.

Vil du vite mer?

  • Hyponatremi - for helsepersonell