Informasjon

Hyponatremi - for lite natrium i blodet

Nedsatt mengde natrium i blodet kan skyldes for lite tilskudd av natrium eller for mye væske i kroppen. Alvorlig hyponatremi kan oppstå ved alvorlig hjertesvikt, leversvikt eller nyresvikt.

Hva er hyponatremi?

Natrium (Na) er et grunnstoff som inngår i mange salter. Vanlig bordsalt er NaCl (natriumklorid). I kroppen finnes Na og NaCl både i blodet, i væsken rundt cellene og inne i cellene. I kroppsvæskene omtales Na som en elektrolytt. Eksempler på andre elektrolytter er kalium, kalsium, klor etc. Natrium forekommer i kroppsvæskene ofte som et positivt ladet ion (Na+).

Ca. 70% av natrium i kroppen er utbyttbart og finnes i hovedsak i rommet utenfor cellene (ekstracellulær rommet). Lavt natrium, hyponatremi, vil si at konsentrasjonen av Na+ i blodvæsken er lavere enn 135 mmol/L. Mild hyponatremi er vanlig ved en rekke sykdommer, både akutte og kroniske, uten at man kan finne noen åpenbar årsak, og uten at behandling er påkrevd. Alvorlig hyponatremi er forbundet med betydelig sykelighet og dødelighet.

Hyponatremi er en vanlig elektrolyttforstyrrelse. Høyest er forekomsten blant eldre pasienter.

Årsaker

Hyponatremi kan bero på såvel natriummangel som vannoverskudd, samt en kombinasjon av disse. Den vanligste årsaken er en kombinasjon av vannoverskudd og natriumunderskudd. De viktigste forutsetninger for opprettholdelse av normal mengde natrium i blodvæsken er følgende:

  • Normal nyrefunksjon
  • Normal produksjon av antidiuretisk hormon (ADH) - et hormon som skilles ut fra hjernen og som begrenser urinproduksjonen
  • Tørstefølelse

Den vanligste typen hyponatremi kalles hypoton hyponatremi og utgjør mer enn 90% av tilfellene. Hypoton hyponatremi kan oppstå ved alvorlig hjertesvikt, leversvikt eller nyresvikt. Tilstanden kan også skyldes uttørking (dehydrering), f.eks. etter kraftig svetting i sterk varme. Ved overdreven vanntilførsel uten samtidig saltinntak, kan det oppstå en uttynningseffekt med lave natrium-verdier i blodet. En annen vanlig årsak er høyt blodsukker. En stigning i blodsukkeret trekker natrium ut av blodvæsken og inn i cellene. Mange medisiner kan også forstyrre saltbalansen i kroppen (som vanndrivende og antidepressiva) og forårsake hyponatremi.

Sykehistorien

Forandringer i væske- og saltbalansen i kroppen kan i uttalte tilfeller påvirke hjernen og føre til bevissthetsforstyrrelser. Dersom fallet i natrium oppstår raskt, over mindre enn 48 timer, kan symptomer som koma, kramper og åndedrettsstans oppstå. Ved langsommere utvikling av hyponatremi kan symptomer mangle eller være beskjedne. De er gjerne diffuse og ukarakteristiske, som f. eks. tap av matlyst, kvalme, hodepine og konsentrasjonsbesvær - men de kan utvikle seg til akutt forvirring (delir) med hallusinasjoner. Symptomene vil vanligvis gå tilbake, men akutt delir kan ha langvarige og alvorlige følger.

Diagnostikk

Lavt natrium påvises i blodprøve. Ofte foreligger andre unormale blodverdier samtidig. Funn av lavt natrium tilsier at ny prøve bør tas for å utelukke feilmåling. Hyponatremi foreligger som sagt ved verdier under 135 mmol/l. Alvorlig hyponatremi forligger ved akutt oppståtte verdier under 120 mmol/l.

Det er viktig at pasienter som bruker psykofarmaka, bør undersøkes med tanke på en mulig hyponatremi ved nylig oppståtte, diffuse symptomer.

Behandling

Målet med behandlingen er å normalisere plasmanatrium ved tilførsel av nødvendig salt eller fjerning av overflødig væske i kroppen. I de fleste tilfeller dreier det seg om små endringer i natrium, og aktiv behandling er da ikke påkrevd. Ved alvorligere tilfeller av hyponatremi avhenger behandlingen av om hyponatremien er oppstått akutt eller kronisk samt av symptomatologien. I praksis kan man oppfatte hyponatremi som har oppstått utenfor sykehus, å være av kronisk natur.

Hyponatremi med alvorlige, livstruende symptomer som koma og kramper, behandles uansett årsak med infusjon (væske direkte i blodet) av (hypertont) saltvann og vanndrivende middel. Det finnes formler for beregning av hvor mye salt som skal tilføres eller vann som skal fjernes.

Ved lettere symptomer som hodepine, kvalme, forvirring avhenger behandlingen av grunnsykdommen. I situasjoner der du har stort væsketap, for eksempel under maratonløping, er det viktig at du ikke pøser på med mange liter rent vann, men heller drikker elektrolyttholdige væsker. Kronisk lavt natrium tilsier likeledes forsiktighet med å drikke store mengder (mange liter) rent vann. Drikk heller væske som inneholder salter, eller påse at du får i deg bra med salter gjennom kosten. Kompliserte kostholdsråd er ikke påkrevd, med mindre du lider av en annen alvorlig underliggende sykdom, for eksempel kronisk nyresvikt.

Dersom tilstanden er medikamentutløst, stanses bruken av det aktuelle legemidlet (for eksempel et vanndrivende middel), og det vil vanligvis være tilstrekkelig behandling.

Forebyggende behandling

Nær halvparten av de pasienter som innlegges med hyponatremi, har hatt hyponatremi tidligere, men ikke nødvendigvis med samme årsak. Disse pasientene er således sårbare for ulike påvirkninger som har betydning for vannutskillelsen. Pasienter med tidligere hyponatremi behøver derfor særlig kontroll hvis man finner behov for å starte med et av de mange medikamenter som kan påvirke vannutskillelsen. Pasienter som har hatt hyponatremi i forbindelse med bruk av vanndrivende middel av typen tiazid, bør ikke få tiazid mere.

Anbefalinger om væskeinntak til gamle mennesker skal gis med omtanke, f.eks. tåler småspisende gamle, som får behandling med vanndrivende, kanskje ikke store væskemængder. Behovet for vanndrivende behandling og dosering skal jevnlig revurderes av legen. Infusjon av saltfattige (hypotone) væsker bør kun skje under fortløpende elektrolyttkontroll.

Prognosen

Prognosen avhenger av underliggende sykdom.

Vil du vite mer?

  • Hyponatremi - for helsepersonell