Informasjon

Seksuelle overgrep

1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn har vært utsatt for seksuelt overgrep minst en gang i løpet av livet. Overgriper er oftest en man kjenner, som partner eller familie.

Hva er seksuelle overgrep?

Seksuelle overgrep brukes som en samlebetegnelse og omfatter et bredt spekter av uønskede seksuelle handlinger. Dette kan for eksempel være beføling, masturbasjon, forsøk på og gjennomført penetrasjon av kroppsåpninger med penis, fingre eller gjenstand.

Det kan også være seksuelle handlinger uten direkte fysisk kontakt, for eksempel digitalt / på nett. Overvinnelse kan skje gjennom fysisk vold, trusler, makt, press, rus, manipulering eller utnyttelse av autoritetsposisjon.

Seksuelt krenkende atferd defineres også som seksuelle overgrep, for eksempel i form av verbale krenkelser, slibrigheter og blotting.

Voldtekt er en konkret juridisk definisjon i straffeloven og denne stemmer ikke nødvendigvis med folks oppfatning av hva som er "voldtekt". Det viktigste er at den som er utsatt for overgrep oppsøker hjelp og forteller konkret om hva som har skjedd, selv om de kanskje ikke husker alt.

Et barn utsettes for seksuelle overgrep når det involveres i seksuell aktivitet som det ikke er i stand til å forstå, ikke kan gi samtykke til og ikke er modent for, eller som strider mot lover og normer i samfunnet. Dette omfatter også all seksuell aktivitet med barn yngre enn 16 år.

Juridiske definisjoner

Straffelovens kapittel 26 skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende adferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep defineres som juridisk, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse.

Lovens begrep «seksuell omgang» er det som definerer høyeste grad av fysisk kontakt og omfatter samleie, men også samleieliknende forhold, som for eksempel enhver form for inntrenging i kroppens hulrom av gjenstander eller kroppsdeler. Det er ikke et vilkår for at det rammes av lov om seksuallovbrudd at handlingen har seksuell motivasjon.

Neste side