Informasjon

Blyforgiftning

Blyforgiftning var vanligere før. Slik forgiftning kan gi skade av beinmarg, nervesystem, lever, nyre og hormonproduserende organer.

Hva er blyforgiftning?

Bly omsettes ikke i kroppen, men det kan hope seg opp i kroppen og forårsake organskade. Blyforgiftning kan gi skade av beinmarg, nervesystem, lever, nyre og hormonproduserende organer. Kilder til blyeksponering finnes i hjem, i arbeidsmiljø og i omgivelser for øvrig. Forebygging av blyforgiftning er viktig. Dersom det oppstår blyforgiftning, kan tilstanden behandles med god effekt.

Tilstanden er meget sjelden i våre dager, og den krever at man har blitt helt spesielt utsatt for bly i luften eller i maten.

Årsak

Nær én milliard tonn bly fra natur og industri når atmosfæren hvert år. Bensinforbrenning har vært den viktigste enkeltkilde etter 1920-årene. Overgangen til blyfri bensin antas å være den viktigste forklaringen på at blynivået i blodet til vanlige mennesker har blitt redusert med 60-80 prosent. Veistøv inneholdt tidligere store blymengder. Det finnes kilder til blyeksponering både i industri og hjem som kan forårsake blyforgiftning. De viktigste er:

  • Yrkesrelatert - batteriindustri, malingindustri, kjemisk industri, rørlegging bygg/riving, PVC-industri, skraphandel, pottemakeri, brannvesen, trykkeri, bensinindustri, rengjøring, blygruver, glassmakere, smykkeproduksjon, sveising, smelteverk, lodding
  • Generelt - luftforurensning, vannforurensning, leketøy av bly, etnisk medisin, kosmetikk, veistøv, gammel maling, ammunisjon, smykkehobby, farget glass, glasurer, bensinsniffing

Risikoen for å bli blyforgiftet avhenger av flere faktorer: Som mengden bly du utsettes for, om blyet absorberes gjennom fordøyelsen/ lungene/ huden, i hvilken grad du bruker verneutstyr, hvor gammel du er og hvor lenge du har vært eksponert. Barn kan være særlig sårbare. Den viktigste eksponeringen skjer gjennom innånding av blyholdig støv/gass, men i noen tilfeller får vi i oss bly gjennom kosten.

Organskader

De organene som vanligvis rammes av blyforgiftning, er blod og beinmarg (der blodet lages), nervesystemet, nyrene og eventuelt forplantningsorganene. Dette gjenspeiles i hvilke symptomer og tegn tilstanden kan medføre.

Symptomer og tegn

Blyforgiftning kan arte seg både som en akutt og en kronisk forgiftning.

Ved akutt forgiftning kan symptomer og funn opptre i løpet av dager til uker. Hovedsymptomer et magesmerter (kolikksmerter). Hos barn forekommer ikke sjelden tegn på svær hjerneskade med kramper, eventuelt med koma og død til følge. Mindre vanlig er uttalt slapphet, redusert konsentrasjonsevne, hørselstap, hodepine, forstoppelse, nerveforstyrrelser og blodmangel (anemi).

Ved langsomt og lavgradig opptak skjer opphopingen av bly gradvis. Symptomer og funn utvikler seg snikende og ofte er det ingen klare tegn i startfasen. Symptomer og funn ved blyforgiftning kan variere sterkt fra vage symptomer til dødelig tilstand. Hovedsymptomet er slapphet på grunn av anemi. Misfarging av tannkjøtt og hud sees sjelden i dag. De tre hyppigst angrepne organsystemer ved blyforgiftning er blod og beinmarg, nervesystemet og nyrene.

Diagnostikk

Blyforgiftning er en vanskelig diagnose å stille hvis man ikke vet at man har vært sterkt eksponert for bly. Symptomene er i starten vage. I utredningen legger legen vekt på sykehistorien, funn ved undersøkelsen av den syke og svar på ulike blodprøver. Påvisning av forøkte mengder bly i blodet er det endelige beviset.

Behandling

Ved akutt forgiftning vil man suge opp mageinnholdet (ved matforgiftning), den syke blir oppfordret til å drikke rikelig (ev. blir gitt rikelig med væske direkte i blodet ved sykehusinnleggelse) og kolikksmerter og kramper behandles med medisiner. Ved kronisk forgiftning vil man eliminere blykilden.

Ved moderat forhøyede blyverdier i blodet er det ikke nødvendig med medisinsk behandling. Men ved symptomer og sterkt forhøyede blyverdier gis behandling. Den består i tilførsel av legemidler som binder til seg bly (kelatorbehandling), vesentlig fra blod og bløtdeler (lite fra beinvev), og som så utskilles i hovedsak via nyrene med urinen. Behandlingen stoppes når blynivået i blodet er blitt akseptabelt.

Prognose

Dersom diagnosen stilles, er prognosen god fordi behandlingen er effektiv. Personer med meget høye blyverdier i blodet, og som ikke kommer tidlig til behandling, har dårlig prognose.

Vil du vite mer?

  • Om blod og beinmarg
  • Blyforgiftning - for helsepersonell
  • Helseovervåkning av blyeksponerte - for helsepersonell