Informasjon

Jernforgiftning

Jernforgiftning oppstår ved inntak av jern i giftige (toksiske) doser og i doser som er så høye at pasienten opplever ubehag eller plager. Tilstanden kan i sjeldne tilfeller ved inntak av høye doser være dødelig, særlig hos barn.

Jernforgiftning oppstår hyppigst hos barn under 5 år etter inntak av utilsiktet overdose og skyldes som regel uforsvarlig oppbevaring.

Hva er jernforgiftning?

Jernforgiftning oppstår ved inntak av jern i giftige (toksiske) doser og i doser som er så høye at pasienten opplever ubehag eller plager. Tilstanden kan i sjeldne tilfeller ved inntak av høye doser være dødelig, særlig hos barn. Tidlig diagnose er nødvendig for å sikre riktig behandling og forhindre fatal utgang.

Barn og risiko for forgiftning

De fleste forgiftninger er utilsiktede og medfører ingen eller minimal toksisitet. Jernforgiftning oppstår hyppigst hos barn under 5 år etter inntak av utilsiktet overdose og skyldes som regel uforsvarlig oppbevaring.

Hva skjer ved jernforgiftning?

Fritt, ubundet jern er giftig (toksisk) for levende vev, og det virker lokalt etsende på tarmslimhinnen. Når blodets jernbindende kapasitet overskrides (serumjern over 90 µ mol/L), kan frie ioner føre til vevsskade i de fleste organer, blant annet lever og hjerte.

Hva som er minimal toksisk dose og hva som er dødelig dose, er ikke helt klarlagt. Pasienter som inntar mindre enn 20 mg/kg fritt jern, er vanligvis uten symptomer. Inntak av 20-60 mg/kg kan gi symptomer på alvorlig toksisitet, men behøver ikke å gjøre det. Inntak over 60 mg/kg kan føre til alvorlig toksisitet. Dødsfall etter jernforgiftning er rapportert å forekomme innenfor et vidt spekter av doser, fra 60 til 300 mg/kg. Maksimal serumkonsentrasjon nås innen 4-6 timer ved overdoser, eller innen 8 timer ved inntak av depot- eller "sustained release"-preparat

Jern er toksisk overfor en rekke prosesser i cellene. Lokale giftige effekter kan være magesmerter, brekninger, diaré og blødning i fordøyelseskanalen, og skyldes skader fra jerntablettene på slimhinnen i fordøyelseskanalen. Generelle giftige effekter (systemisk toksisitet) opptrer som et resultat av skader på hjertekarsystemet og leveren. Dødsårsak ved jernforgiftning er vanligvis sjokk eller leversvikt.

Symptomer og tegn

Symptomer og tegn på jernforgiftning beskrives typisk som fem, ofte overlappende, faser:

  • Fase 1: Magetarmfasen kommer omtrent 30 min til 6 timer etter inntak.
  • Fase 2: Latente eller relativt stabile fase kan inntre 6 til 24 timer etter inntak.
  • Fase 3: Sjokk- og syrefasen (metabolsk acidose) kommer eventuelt etter 6 til 72 timer.
  • Fase 4: Leverskadefasen kan komme etter 12 til 96 timer.
  • Fase 5: Fase med innsnevringer i fordøyelseskanalen som følge av dannelse av arrvev. Kan oppstå 2 til 8 uker etter inntak av den giftige dosen.

Fase 1 er preget av magesmerter, brekninger, diaré, blodig oppkast, blodig avføring, utmattethet, sjokk og høy surhet i kroppsvæskene (metabolsk acidose). Brekninger er den mest følsomme indikator på alvorlig forgiftning i denne fasen og skyldes vanligvis sjokkutvikling som følge av væsketap. De fleste pasienter med mild til moderat jernforgiftning opplever bare fase 1 og forgiftningen utvikler seg ikke videre. Symptomene går da vanligvis tilbake i løpet av 4-6 timer.

I fase 2 gir tilstanden tilsynelatende inntrykk av å gå over. Hos personer med alvorlig forgiftning er denne fasen kortvarig eller mangler. Det kan være vanskelig å avgjøre om en pasient er i denne fasen, eller om det dreier seg om en mild forgiftning som er i ferd med å klinge av.

I fase 3 kan det oppstå sjokk, blekhet, hurtig puls og/eller blodtrykksfall.

I fase 4 oppstår leverskade med henfall av levervev, og i fase 5 kan det oppstå passasjeproblem i fordøyelseskanalen, oftest ved utløpet av magesekken.

Diagnostikk

Som regel er det åpenbart hva som har skjedd, for eksempel et lite barn som har funnet en boks med jerntabletter som det har spist av. For legen er det viktig å få informasjon om følgende:

  • Hvor mye/hvor mange tabletter er inntatt? Hvilken type preparat? Enterotabletter?
  • Når skjedde inntaket? Alt på én gang eller lengre tids inntak?
  • Har pasienten/barnet kastet opp? Er brekninger forsøkt framkalt? Andre tiltak?
  • Har pasienten/barnet vært påvirket av inntaket?

Ved mistanke om forgiftning innlegges barnet/pasienten i sykehus. Der måles jerninnholdet i blodet. Høye verdier bekrefter diagnosen og gir informasjon om alvorlighetsgraden. Andre blodprøver inngår også i analysene som gjøres. Et røntgenbilde av magen kan vise jerntabletter i fordøyelseskanalen.

Behandling

Dersom det er mindre enn 1 time siden inntak av tablettene, bør man forsøke å fremkalle brekninger. Dette må ikke gjøres dersom pasienten er i sjokk eller har nedsatt bevissthet - i slike tilfeller kan mageinnholdet lett komme over i luftveiene og forårsake kvelning.

På sykehuset vil man forsøke å suge opp mageinnholdet med en slange dersom det er mindre enn 2 timer siden tablettinntak. Pasienter som har vært symptomfrie fra inntak og i 6 timer, og som ikke viser noen tegn til forgiftning ved legeundersøkelse, trenger ikke behandling. Pasienter med sparsomme symptomer etter inntak trenger bare symptomatisk behandling.

Ved alvorlige forgiftninger gis stoffet deferoksamin som øker utskillelsen av jern. I tillegg gis intensiv behandling med intravenøs væsketilførsel og nøye overvåkning.

Prognose

Prognosen kan være alvorlig, men de fleste tilfellene er lette og forbigående. Giftige (toksiske) doser for 2-3 åringer er 400 mg jern, som tilsvarer 4 tbl. Ferro-Retard®. Pasienter som er i live 72 timer etter inntak, blir vanligvis helt friske.

Vil du vite mer?

  • Jernforgiftning - for helsepersonell