Informasjon

Salisylatforgiftning

Forgiftning med salisylat forekommer både blant barn og voksne. Det er en potensielt livstruende tilstand. Symptomene kan i starten være diffuse.

Hva er salisylatforgiftning?

Salisylat er den virksomme kjemiske forbindelsen til acetylsalisylsyre som omfatter preparatene Acetylsalisylsyre, Albyl-E, Aspirin. Overdose med slike midler kan i verste fall gi livstruende forgiftninger.

tablettglass

Hos voksne regner vi med fare for forgiftning ved inntak på over 10 gram eller mer enn 2-300 milligram per kilo kroppsvekt. Hos barn under 10 kilo kan en dose på 1,5 gram være giftig. Dødelig salisylatforgiftning kan oppstå etter inntak av 10 til 30 gram hos voksne og så lite som 3 gram hos barn. Det er ingen forskjell på den skadelige effekten av overdoser med de forskjellige salisylatpreparatene.

Forbruket av salisylater har gått ned på grunn av advarsler mot bruken og restriksjoner i tilgangen (får bare kjøpe småpakninger over disk). Advarslene skyldes økt risiko for magesår med og uten blødning, allergiske reaksjoner, utvikling av Reyes syndrom hos barn (blant annet lever- og hjerneskade). Dessuten har det i løpet av siste halvdel av 1900-tallet blitt utviklet en alternativ legemiddelgruppe, NSAIDs, som i mange henseender er klart bedre enn salisylater.

Hva skjer ved salisylatforgiftning?

Under normale forhold blir legemidlet acetylsalisylsyre raskt tatt opp i magesekk og øvre del av tarm og hurtig omdannet i kroppen til salisylsyre - gjerne omtalt som salisylat. Innen én time etter inntak nås maksimal mengde i blodet. Nedbrytningen foregår i leveren, og det aller meste skilles ut gjennom nyrene. Halvparten av salisylatet er skilt ut av kroppen i løpet av to til fire timer.

Etter overdose endres opptak og eliminasjon av acetylsalisylsyre drastisk. Ved inntak av store doser kan opptaket av acetylsalisylsyre fra magesekk og tarm ta over ti timer. Tiden inntil den maksimale konsentrasjonen i blodet blir nådd, er ofte forsinket og nås i mange tilfeller ikke før etter seks til åtte timer eller senere. Nedbrytingen tar mye lengre tid, og ved store doser kan halveringstiden øke til 20 til 30 timer. Utskillelsen via nyrene tar også mye lengre tid.

De store mengdene salisylat i blodet stimulerer kvalmesenteret i hjernestammen, slik at det oppstår kvalme og brekninger. Aktivering av pustesenteret fører til økt utluftning av karbondioksyd (pasienten puster kraftig, hyperventilerer) og blodet blir basisk (respiratorisk alkalose). Påvirkning av stoffskiftet i cellene fører til surere vev (metabolsk acidose).

Ulike syre-base forstyrrelser kan opptre ved salisylatforgiftning - respiratorisk alkalose, metabolsk acidose og en blanding av disse.

Symptomer

Tidlige symptomer på salisylatforgiftning er øresus, hodepine, feber, svetting, svimmelhet, kvalme, brekning og diaré. Alvorligere forgiftning forårsaker irritabilitet, desorientering, nedsatt bevissthet. Ved de alvorligste forgiftningene ses pustevansker, kramper, koma og død.

Diagnostikk

Diagnosen stilles på bakgrunn av mistanke om overdose eller inntak av mange tabletter (barn). Symptomene er i starten vage, og diagnosen kan ikke stilles med sikkerhet ut fra symptomer som rask pust (hyperventilering) eller nedsatt bevissthet. Vedkommende må innlegges i sykehus ved mistanke om inntak av en acetylsalisylsyre-mengde som kan være giftig. I mottakelsen på sykehuset vil man ofte få en dose med aktivt kull som skal bidra til å redusere opptaket av legemiddelet fra tarmen. I noen tilfeller føres en slange ned i magesekken for å suge opp eventuelle tablettrester fra magesekken og skylle magesekken. Sikker diagnose får en ved å måle mengden salisylat i blodet. Selv om det ikke er noen absolutt sammenheng mellom salisylatkonsentrasjonen i blodet og symptomer, så oppstår giftreaksjoner hos de fleste ved verdier over 3,0 mmol/l hos voksne og 2-3 mmol/l hos barn. Vanlig terapeutisk nivå er 0,7-2,2 mmol/L.

Legeundersøkelsen og blodprøver er viktige for å klargjøre alvorlighetsgraden av forgiftningen.

Viktige spørsmål

  • Hvor mye/hvor mange tabletter er inntatt? Hvilken type preparat? Enterotabletter (Albyl-E)?
  • Når skjedde inntaket? Alt på én gang eller lengre tids inntak?
  • Har pasienten tatt alkohol/narkotika/andre tabletter i tillegg?
  • Har pasienten kastet opp? Er brekninger forsøkt framkalt?
  • Er det gitt medisinsk kull?

Behandling

Målet med behandlingen er først å sikre livsviktige funksjoner som frie luftveier, god pustefunksjon og tilfredsstillende sirkulasjon. Dernest er målet å begrense forgiftningen og skadevirkningene ved å redusere opptaket av tablettene i magesekken gjennom å gi kull, eventuelt tømme magesekken og skylle hvis det er kort tid etter inntak (mindre enn to timer).

Førstehjelp

Ring Giftinformasjonen 22 59 13 00 for råd og hjelp. Ved alvorlige symptomer ring 113. Ved lengre transport til sykehus vil det etter inntak av store mengder være aktuelt å gi aktivt kull før transport. Som ved alle forgiftninger består behandlingen i rask vurdering og stabilisering av luftveier, pustefunksjon og sirkulasjon.

Sykehusbehandling

Ved ankomst på sykehuset vil det i en del tilfeller bli gitt aktivt kull. Aktivt kull suger til seg salisylat effektivt og minst én dose med aktivt kull bør gis. Hos noen er det aktuelt å føre ned en slange via svelget og spiserøret til magesekken. Man vil forsøke å suge opp tablettrester og skylle magesekken med væske. Dette er først og fremst aktuelt ved inntak av store mengder tabletter.

Ved å gi væske med bikarbonat (alkali, base) direkte i blodet trekkes salisylat ut av hjernevevet (bedrer bevisstheten), og utskillelsen av salisylat via nyrene øker. Annen medisinsk behandling avhenger av situasjonen. Ved alvorlig salisylatforgiftning kan det bli aktuelt å rense blodet ved hjelp av "kunstig nyre" (hemodialyse).

Nøye overvåkning er nødvendig i den akutte fasen, blant annet med regelmessige målinger av mengden salisylat og syre/base i blodet.

Prognosen

Salysylatforgiftninger er blant de alvorligste forgiftningene vi ser. Denne forgiftningen feiltolkes og undervurderes ofte, noe som kan skyldes et mildt forløp i starten uten nedsatt bevissthet. Alvorlige symptomer fra hjernen og høy surhet i blodet som følge av salisylatforgiftning indikerer dårlige utsikter. En makskonsentrasjon av salisylat i blodet på over 7 mmol/L, tyder på en livstruende tilstand. Barn har dårligere prognose enn voksne.

Vil du vite mer?