Tilstand

Hopp til innhold

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Irukandji syndrom er en potensielt livstruende tilstand forårsaket av små kubemaneter som særlig lever i havet utenfor de nordlige deler av Australia
 • Tilstanden forekommer også i andre tropiske strøk, og den virker også å spre seg til subtropiske områder1
 • Irukandji-maneten som har gitt navn til dette syndromet er vanskelig å oppdage. Heldigvis forekommer maneten først og fremst i tynt befolkede områder

Typiske tegn

 • Selve forgiftningen fra maneten oppfattes ikke alltid, men den kan registreres som et lite stikk. Reaksjonen på forgiftningen kommer ofte i løpet av en halv time
 • Symptomer knyttet til frigjøring av katekolaminer (adrenalin) er typisk. Dette gir sterk svette, angst og uro, hurtig puls og høyt blodtrykk2-3
 • Tilstanden gir symptomer som strekker seg fra hodepine, kvalme og sterk smerte til lungeødem og hjertesvikt, og variasjonen i symptomer tilsier at diagnosen trolig er underrapportert4
 • I enkelte tilfeller kan være vanskelig å skille Irukandji syndrom fra dykkersyke (trykkfallssyke)

Årsak og forekomst

 • Årsak
  • Maneten Carukia barnesi er den eneste som sikkert kan forbindes med denne tilstanden, men også andre kubemaneter mistenkes å kunne gi tilsvarende plager 5-7
 • Forekomst
  • Man ser en reduksjon i antall sykdomstilfeller, men tilstanden er trolig underrapportert4
   • Reduksjonen i antall sykdomstilfeller skyldes trolig bedre beskyttelse av badestrender, utbredelsen av maneter som forårsaker syndromet virker å øke1
  • Irukandji syndrom er mest kjent fra kystområdene langs den nordlige halvdel av Australia8, men det rapporteres om liknende forgiftninger også i andre tropiske farvann9

Særlige behov og tiltak

 • Irukandji syndrom er en potensielt alvorlig tilstand, men det foreligger ikke entydige retningslinjer for behandlingen10
 • Irukandji syndrom krever hurtig og korrekt behandling, men forgiftningen skjer ofte i fjerntliggende strøk hvor slik tilgang til slik behandling er sparsom
 • Behandling med trykkbandasjer frarådes da slike synes å ha en større skadevirkning enn hjelp11
 • Det var tidligere antatt at eddik kunne redusere frigjøringen av giftstoffene i manet-tentakler, og kunne redusere forgiftning fra maneter. Nå er man blitt klar over at slik behandling faktisk potenserer giften, og gjør den mer skadelig12

Førstehjelp ved manetskader

 1. Sikre skadested og ring etter hjelp
  • Tilse at du/livredderen ikke utsettes for fare
  • Sørg for at pasienten bringes til et trygt sted og unngår ytterligere skade
  • Pasienten bør bevege seg minst mulig
  • Ring etter ambulanse om nødvendig
 2. Vurder behov for livreddende førstehjelp
  • Sjekk BLÅST. Start hjerte-/lungeredning om nødvendig
   • B = bevissthet ("Er du våken?")
   • L = luftveier (Er pasientens luftveier frie?)
   • Å = åndedrett (Puster pasienten?)
   • S = sirkulasjon (Slår hjertet/har pasienten følbar puls?)
   • T = temperatur (Tiltak slik at pasienten ikke blir alvorlig nedkjølt)
  • Om hjerte-/lungeredning ikke er nødvendig, se etter tentakler/"branntråder" fra maneten på kroppen til den skadede, og fjern dem om nødvendig
   • Ved Irukandji syndrom og skade forårsaket av Carukia barnesi vil en ikke finne slike
 3. Behandle skaden/forgiftningen
  • Sørg for at ingen gnir på skadestedet
  • Kuldepakninger/is gir en smertestillende effekt, men unngå kuldeskader
  • Observer pasienten i minst 45 minutter, pasienten bør holde seg rolig i denne perioden
 4. Medisinsk behandling?
  • Irukandji-syndrom kan føre til akutt hjertesvikt (lungeødem) og død, og pasienter som virker dårlig bør tilbys medisinsk behandling13-14
   • Ved sterke smerter, endret bevissthetsnivå eller pust, ring etter ambulanse
  • Dersom pasienten ikke har store smerter eller andre symptomer, kan han/hun tillates å reise hjem

Behandling på sykehus/hos lege

 • Smerter
  • Sterke smerter krever ofte behandling med opiater
  • Smerter og hypertensjon foreslås behandlet med magnesiumsulfat intravenøst 15
 • Blodtrykk
  • Muligens bør betablokkere unngås i behandlingen av det høye blodtrykket assosiert med Irukandji syndrom, da denne kombinasjonen virker å disponere for sirkulasjonsforstyrrelser og akutt nyresvikt16
  • Uselektive alfablokkere som fentolamin har tradisjonelt vært brukt, men intravenøst nitroglyserin er foreslått som et alternativ til dette som følge av større fortrolighet til, og tilgjengelighet av medikamentet7,17
   • Effekten av denne formen for behandling er ikke godt dokumentert18
  • Lungeødem behandles på tradisjonelt vis med oksygen og vanndrivende medisiner (helsepersonell/pasientinformasjon)

Forebyggende tiltak

 • Retningslinjer for hvordan en bør forholde seg finnes i de områdene dette er et potensielt problem, se for eksempel "Surf Life Saving Queensland og filmen Marine Stingers".

Kilder

Referanser

 1. Klein SG, Pitt KA, Rathjen KA, Seymour JE. Irukandji jellyfish polyps exhibit tolerance to interacting climate change stressors. Glob Chang Biol 2014; 20: 28-37. pmid:24323533 PubMed
 2. Huynh TT, Seymour J, Pereira P et al. Severity of Irukandji syndrome and nematocyst identification from skin scrapings. Medical Journal of Australia 2003; 78: 38-41 PubMed
 3. Burnett JW, Weinrich D, Williamson JA, Fenner PJ, Lutz LL, Bloom DA. Autonomic neurotoxicity of jellyfish and marine animal venoms. Clinical Autonomic Research 1998; 8: 125-130 PubMed
 4. Carrette TJ, Underwood AH, Seymour JE. Irukandji syndrome: a widely misunderstood and poorly researched tropical marine envenoming. Diving Hyperb Med 2012; 42: 214-23. pmid:23258458 PubMed
 5. Southcott RV. Revision of some Carybdeidae (Scyphozoa: Cubomedusae), including a description of the jellyfish responsible for the "Irukandji syndrome". Australian Journal of Zoology 1967; 15: 651-671 PubMed
 6. Huynh TT, Seymour J, Pereira P et al. Severity of Irukandji syndrome and nematocyst identification from skin scrapings. Medical Journal of Australia 2003; 78: 38-41 PubMed
 7. Little M, Pereira P, Mulcahy R, Cullen P, Carrette T, Seymour J. Severe cardiac failure associated with presumed jellyfish sting. Irukandji Syndrome? Anaesthesia and Intensive Care 2003; 31: 642-647 PubMed
 8. Barnett FI, Durrheim DN, Speare R, Muller R. Management of Irukandji syndrome in northern Australia. Rural and Remote Health 5 (online) 2005; 369.
 9. Fenner PJ, Williamson JA. World-wide deaths and severe envenomation from jellyfish stings. Medical Journal of Australia 1996; 165: 658-661 PubMed
 10. Li L, McGee RG, Isbister G, Webster AC. Interventions for the symptoms and signs resulting from jellyfish stings. Cochrane Database Syst Rev 2013. doi:10.1002/14651858.CD009688.pub2 DOI
 11. Bailey PM, Little M, Jelinek GA, Wilce JA. Jellyfish envenoming syndromes: unknown toxic mechanisms and unproven therapies. Medical Journal of Australia 2003; 78: 34-37 PubMed
 12. Welfare P, Little M, Pereira P, Seymour J. An in-vitro examination of the effect of vinegar on discharged nematocysts of Chironex fleckeri. Diving Hyperb Med 2014; 44: 30-4. pmid:24687483 PubMed
 13. Commonwealth Department of Health and Aged Care. Measuring remoteness: accessibility/remoteness index of Australia (ARIA) (Revised edition). Occasional papers: New Series Number 14. Canberra, ACT: CDHAC, 2001
 14. Fenner PJ, Hadok JC. Fatal envenomation by jellyfish causing Irukandji syndrome. Medical Journal of Australia 2002; 77: 362-363 PubMed
 15. Corkeron MA. Magnesium infusion to treat Irukandji syndrome. Medical Journal of Australia 2003; 78: 411 PubMed
 16. Fenner PJ, Williamson JA, Burnett JW. Clinical aspects of envenoming by marine animals. Envenomings and their treatments. Proceedings, First International Congress, Institut Pasteur, Paris 7-9 June 1995. Lyon: Fondation Marcel Merieux, 1995
 17. Fenner PJ, Williamson J, Callanan VI, Audley I. Further understanding of, and a new treatment for, "Irukandji" (Carukia Barnesi)stings. Medical Journal of Australia 1986; 45: 569-574 PubMed
 18. Fenner PJ, Lewin M. Sublingual glyceryl trinitrate as prehospital treatment for hypertension in Irukandji syndrome. Medical Journal of Australia 2003; 79: 655 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Tor André Johannessen, lege i redaksjon, NHI