Bilde

Supraventrikulær takykardi

Supraventrikulær takykardi

Hovedmekanismene og typiske EKG ved supraventrikulær takykardi.