Bilde

Hemangiom, proliferasjonsfasen 1

Hemangiom, proliferasjonsfasen 1