Video

Injeksjon i subtalarleddet

Video som viser injeksjon i ankelens subtalarledd (talocalcaneoleddet).