Bilde

Maxillarsinus, coronal

Maxillarsinus, coronalsnitt, midtre

CT-snitt i coronalplan gjennom maxillarsinus

  1. Sinus maxillaris
  2. Sinus ethmoidales
  3. Concha nasalis media
  4. Concha nasalis inferior
  5. Cavum oris (munnhule)
  6. Lingula (tunge)