Intervju

Mager fisk reduserer risikoen for diabetes type 2

Et kosthold med mager fisk som sei, torsk eller hyse reduserer sannsynligheten for å få diabetes type 2. Det viser en ny, norsk studie. Størst var effekten blant mennesker med høy KMI.

En ny, norsk studie viser at økt inntak av mager fisk reduserte sannsynligheten for å få diabetes type 2 med 29 prosent. For overvektige var sannsynligheten redusert med 39 prosent.

Forskningen er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Dataene som er brukt, er hentet fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa)

Forskerne undersøkte sammenhengen mellom kostholdet og diabetes type 2, med spesielt fokus på mager fisk, fet fisk og omega-3-tilskudd. De så at det var inntak av mager fisk under svangerskapet som skilte seg positivt ut.

Resultatene ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Diabetes Care.1

Jannike Øyen.jpg
Jannike Øyen er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet.

Mager fisk inneholder taurin

Hvilken egenskaper har mager fisk som kan virke positivt inn på kostholdet og redusere risikoen for diabetes type 2? NHI.no har spurt Jannike Øyen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet. Hun er en av forskerne bak studien. 

- Vi vet ennå ikke med sikkerhet hva som er årsaken til at mager fisk er assosiert til redusert risiko for diabetes type 2 hos disse kvinnene. Våre funn er basert på en epidemiologisk studie, en prospektiv kohortstudie, og da kan vi si noe om sannsynlighet og assosiasjoner, men vi kan ikke si noe om årsakssammenhenger, sier Øyen.

Men funnene de har gjort er imidlertid i samsvar blant annet med en randomisert kontrollert intervensjonsstudie der inntak av protein fra torsk resulterte i forbedret insulinsensitivitet sammenlignet med andre proteinkilder.

- Vi har også sett i forsøk med mus at mager fisk er mer effektiv enn fet fisk for å forhindre utvikling av fedme og diabetes, og museforsøkene lar oss også undersøke hvilke mekanismer som ligger til grunn for disse funnene. Dette er noe vi holder på å undersøke videre. Så langt vet vi blant annet at taurin kan ha betydning, sier Øyen.

Hun forklarer at mager fisk inneholder aminosyren taurin - som også produseres  i bukspyttkjertelen. Man har sett at taurin har en positiv effekt på metabolsk syndrom og diabetes type 2. Det er flere næringsstoffer i mager fisk som kan ha betydning (for eksempel jod og selen), og årsakene kan være sammensatt.

- Dette er noe vi skal undersøke nærmere i dyreforsøk, sier Øyen.

Fet fisk ga ingen effekt

Men hvorfor ble det ikke funnet en lignende effekt med fet fisk?

- Vi fant ingen assosiasjoner mellom inntak av fet fisk og type 2 diabetes, ei heller mellom omega-3 supplement og type 2 diabetes. Årsakene til dette kan vi heller ikke fastsette, sier Øyen.

Hun forteller at en mulig årsakssammenheng kan være at fet fisk er den viktigste kilden til fettløselige persistente organiske miljøgifter (POPs) som dioksin og PCBs. Disse fremmedstoffene har vært forbundet med økt risiko for diabetes type 2. Altså, fremmedstoffene i fet fisk har blitt antatt å motvirke de potensielt gunstige effektene av marine næringsstoffer.

- Det skal imidlertid påpekes at vi ikke fant en økt risiko mellom inntak av fet fisk eller omega-3 supplement og type 2 diabetes i vår studie, det var altså ingen effekt, sier hun.

Mest effekt hos overvektige

Den gunstige effekten mager fisk har på risikoen for diabetes type 2 var spesielt tydelig hos deltakerne som var definert som overvektige.

Igjen kan ikke en prospektiv kohortstudie kartlegge årsakssammenhenger, men si noe om assosiasjoner.

- Og vi fant altså at inntak av mager fisk var assosiert til redusert risiko for diabetes type 2 hos de med overvekt eller fedme. Mennesker med overvekt eller fedme har i utgangspunktet høyere risiko for å utvikle diabetes type 2, og de viktigste årsakene til diabetes type 2 er foruten overvekt/fedme, en usunn livsstil, men også arv spiller inn, sier Øyen.

- Inntak av mager fisk må derfor ses i sammenheng med andre råd for kosthold og livsstil. Vi tok høyde for andre påvirkelige faktorer i våre analyser, men vi kan ikke utelukke muligheten for andre faktorer som ikke er målt i denne studien. Årsakene kan vi derfor ikke fastsette i vår studie, men dette er mekanismer vi også skal prøve å finne mer ut av i dyreforsøk, forklarer hun.

Hun forteller at i studien hadde ikke sosioøkonomisk bakgrunn eller sivilstatus betydning for resultatene. Heller ikke fysisk aktivitet, røyking eller andre faktorer som i utgangspunktet kunne ha hatt betydning.

- En svakhet med befolkningsstudier er imidlertid at det ofte er de mest ressurssterke som sier ja til å delta, og da får man ikke et helhetlig bilde av alle sosiale lag i samfunnet. Men data fra levekårsundersøkelsen viser at de med høy utdannelse og lønnsnivå spiser mer fisk enn de med lavere utdannelse. Det samme ser man i forhold til yrkesstatus. De som er i jobb, spiser mer fisk enn de som er arbeidsledige eller uføre. Man ser også at alder er av betydning, eldre spiser mer fisk enn de som er yngre. Men her er det ikke skilt på inntak av mager og fet fisk, avslutter Øyen.

Kilder

Referanser

  1. Øyen J, Brantsæter AL, et.al. Intakes of Fish and Long-chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acid Supplements During Pregnancy and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes in a Large Prospective Cohort Study of Norwegian Women. Diabetes Care 2021. doi:https://doi.org/10.2337/dc21-0447