Informasjon

Overvekt

Å definere overvekt kan være vanskelig. Når vi bruker begrepene overvekt og fedme, mener vi vanligvis tilstander hvor det er et overskudd av fett på kroppen i forhold til det som er ønskelig.

Hva er overvekt?

Overvekt er et problem for stadig flere. Gjennomsnittlig økning i kroppsvekt i den norske befolkning ventes å få konsekvenser for helse og velferd i framtiden, noe som gjør at stadig mer oppmerksomhet rettes mot dette problemet.

For å klassifisere overvekt har det blitt laget et verktøy som kalles KroppsMasseIndeks (KMI) - på engelsk BMI (Body Mass Index). KMI kan hjelpe oss med å finne ut om en person er overvektig, og i hvilken grad vedkommende er overvektig.

I denne sammmenhengen bør det understrekes at KMI kun er et hjelpemiddel, og ikke en fasit. Det er mange forhold å ta hensyn til når vi snakker om overvekt og fedme, deriblant kroppsbygning og aktivitetsnivå. KMI kan likevel gi oss en liten pekepinn på hvordan vektforholdene hos en person er. Et viktig moment er at det er funnet en sammenheng mellom høy KMI og sykdom.

KMI beregnes med formelen:

KMI = kg /m2 (kg er personens vekt og m er personens høyde i meter).

Følgende tabell viser hvordan du kan bruke KMI:

Klassifisering

KMI

Sykdomsrisiko

Undervekt

18,4 eller lavere

Lav for diabetes, økt for andre helseproblemer

Normal vekt

18,5 - 24,9

Lav

Overvekt

25 - 29,9

Økt for diabetes

Fedme grad 1

30 - 34,9

Økt for diabetes
Økt dødelighet

Fedme grad 2

35 - 39,9

Høy risiko for flere helseproblemer
Økt dødelighet

Fedme grad 3

40 eller høyere

Meget høy helserisiko

Konsekvenser

Overvekt og fedme har mange psykiske effekter. Disse avhenger særlig av hvordan du selv oppfatter kroppen din, men også av hvordan du oppfatter at verden rundt deg setter standarder for kroppslig utseende, f.eks. gjennom ukeblad, film og TV. I tillegg kan overvekt begrense aktivitetsnivået ditt og hvilke aktiviteter du kan delta i. Videre kan det by på praktiske problemer som for eksempel at klær ikke passer, og at sko blir ubehagelige å ha på seg.

Kanskje enda viktigere er den betydningen overvekt og fedme har for videre helse i livet. Det er funnet at både hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, galleveissykdom, visse former for kreft, pusteproblemer om natten, leddplager og belastningslidelser øker med grad av overvekt

Årsak

Årsakene til overvekt og fedme er sammensatte. Den viktigste årsaken er at vi er for mye i ro, særlig når vi er på arbeid og når vi er hjemme. Vi bruker for mye tid foran datamaskinen og TV'en. Det er sjeldnere at hovedårsaken er at vi spiser for mye. Både arv, stoffskifte, hormoner, psykologi, miljø og sosialøkonomi spiller dessuten inn.

Uansett er overvekt og fedme en konsekvens av et misforhold mellom inntak og forbruk av energi.

Behandling

Det viktigste du kan gjøre, er å være mere i aktivitet og bevegelse. Mosjon i fritiden er viktig, men det er faktisk enda viktigere om du kan bruke kroppen mer i hverdagen på jobben og i hjemmet. Dessuten skal du være kritisk med hvor mye og hva du spiser.

Enkelt sagt består behandlingen av overvekt enten i å øke energiforbruket, redusere energiinntaket eller begge deler. Vi kan dele inn behandlingen i to faser:

  • Vektreduksjonsfasen, hvor energiinntaket er mindre enn forbruket
  • Vedlikeholdsfasen, hvor energiinntaket er like stort som forbruket.

I vektreduksjonsfasen er det ideelle å tape mest mulig fett og minst mulig muskelmasse og vann. For å oppnå dette bør vektreduksjonen være langsom. Det er da lettere å unngå motreaksjoner fra kroppen, som for eksempel sultfølelse, noe som kan bidra til store vektsvingninger eller jo-jo slanking.

I vedlikeholdsfasen er målsettingen å unngå vektoppgang. Dette krever at energiinntaket er likt energiforbruket. Denne fasen er for mange spesielt vanskelig, og mange trenger råd for hvordan de skal klare å takle denne fasen.

Oppsummert: De to viktigste hjelpemidlene vi har i kontrollen av kroppens vekt, er økt fysisk aktivitet og omlegging av kostholdet med reduksjon av det totale inntaket av kalorier. 

Vil du vite mer?

Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er et verktøy utviklet av Helsedirektoratet og Mattilsynet. Verktøyet er gratis å bruke, og det kan hjelpe deg å finne næringsverdien i ulike matvarer, sammenligne matvarer, eller lage egne ukesmenyer. Verktøyet gir deg oversikt over ditt energiinntak, og om fordelingen av energikilder er gunstig eller bør justeres. På siden velger du en profil som er tilpasset deg, ut i fra kjønn, aktivitetsnivå og alder. Du kan også finne forslag til ferdige ukemenyer.