Informasjon

Det medfødte immunforsvaret

Det indre, medfødte forsvaret

Den indre delen av det medfødte forsvaret vårt omfatter en rekke ulike celletyper og proteiner som utfører spesialiserte oppgaver for å beskytte kroppen. Noen celler er spesialister på virus og noen har som oppgave å ta seg av parasitter.

Nøytrofile granulocytter er den største undergruppen av hvite blodceller og spiller en avgjørende rolle i kroppens førstelinjeforsvar. De patruljerer hele tiden i blodet på utkikk etter inntrengere. Antallet nøytrofile granulocytter øker sterkt ved en infeksjon. Ofte kalles cellene for ”stormtropper” fordi de ankommer infeksjonsstedet svært raskt. En av hovedoppgavene til de nøytrofile granulocyttene er fagocytose. Det vil si at de ”spiser” opp inntrengere og på denne måten blir vi kvitt dem. I tillegg sender de nøytrofile granulocyttene ut noen molekyler som kalles cytokiner, signalstoffer. Disse bidrar til å tilkalle andre immunceller som også trengs på infeksjonsstedet.

Monocytter regnes også til de hvite blodcellene og inntar det infiserte stedet en stund etter de nøytrofile granulocyttenes ankomst. Monocyttene kan i vevet omdannes til makrofager – fagocyterende celler - og de kan faktisk ha en levetid på flere år. De er derfor særlig viktige ved kroniske infeksjoner. I likhet med de nøytrofile granulocyttene dreper de inntrengere ved hjelp av fagocytose. Andre immunceller tiltrekkes når de produserer og skiller ut signalstoffer, cytokiner.

NK-celler er en celletype som er særlig viktig i forbindelse med virusinfeksjoner. De dreper virusinfiserte celler ved at de danner et hull eller en slags pore i den syke cellens cellemembran. Gjennom poren sender NK-cellene inn stoffer som kalles granzymer. Disse fører til at den syke cellen ødelegger seg selv, en prosess som betegnes programmert celledød eller ”apoptose”. NK-celler kan også binde seg til antistoffer (inngår i det ervervede immunforsvaret) som er bundet til virusinfiserte celler. Dette hemmer virusformering. Tilkalling av hjelp fra andre celler skjer ved hjelp av cytokinproduksjon.

Mastceller har en viktig funksjon ved at de er med på å sette i gang immunreaksjoner. De er lokalisert blant annet i slimhinner, hud, omkring blodkar, nerver og kjertler, og virker her som såkalte ”vaktposter”. Mastcellene har stor betydning for bekjempelse av parasitter, og de spiller en sentral rolle ved allergi.

Eosinofile granulocytter er fagocytter (celler som utøver fagocytose) og spiser fremmede inntrengere. I tillegg sender de ut giftstoffer som ødelegger mikrober. Eosinofile granulocytter har stor betydning ved parasittinfeksjoner og IgE-formidlet allergi.

Basofile granulocytter oppfører seg veldig likt mastceller i vevet. Cellene er i tillegg viktige ved allergiske reaksjoner.

Endotel er celler som kler det indre laget av et blodkar. Disse cellene sender ut stoffer som tiltrekker blant annet nøytrofile granulocytter til infeksjonsstedet. Ved aktivering av endotelet fester immunceller seg lettere til blodkarsveggen. Cellene klarer dermed lettere å trenge gjennom endotelet og ut i vevet.

Trombocytter, blodplater, spiller blant annet en viktig rolle ved koagulering av blodet.

Komplementsystemet er en rekke av flere ulike proteiner som aktiveres ved infeksjon eller på grunn av en vevsskade. Proteinene gjør bruk av ulike metoder for å tilkalle flere immunceller eller ødelegge fremmede mikroorganismer. I likhet med enkelte immunceller danner proteinene også en pore i cellemembraner og sender granzymer gjennom. Som tidligere omtalt vil granzymene forårsake at cellen de kommer inn i, vil destruere seg selv (programmert celledød eller apoptose). Proteinene i komplementsystemet kan også legge seg på overflaten av mikrober, noe som gjør dem mer fristende for fagocytter som spiser opp det fremmede. I tillegg kan proteinene vandre med blodet og på denne måten tilkalle hjelp fra andre celler.

Antigenpresenterende celler er et viktig bindeledd mellom det medfødte og det ervervede forsvaret. Disse cellene transporterer fremmed vev, antigener, og bidrar til at disse kan oppdages av celler fra det ervervede forsvaret. Antigener er molekyler som kan fremkalle en immunologisk respons. Kroppen kan for eksempel reagere på fremmede mikroorganismer, fremmed vev eller fremmed blod. Hovedsakelig er antigenene proteiner eller polysakkarider. Disse kan for eksempel være deler av en bakteries cellevegg. Ikke alle antigener fremkaller en immunologisk respons.

Forrige side Neste side