Informasjon

Psykiatri

Psykiatri, eller psykiske lidelser, defineres ut i fra symptomer og tegn og hvilken innvirkning de har på livet ditt.

Klarer du å mestre livet når du er under følelsesmessig stress, sier vi gjerne at du er mentalt frisk. Hvis du mister denne evnen, er du til en viss grad syk.

Psykiske eller mentale lidelser defineres ut fra de symptomer og tegn de gir, og de funksjonsforstyrrelser de fører til. En funksjonsforstyrrelse innebærer for eksempel at du ikke klarer å utføre daglige gjøremål som å stelle huset, gå i butikken, være på jobb.

Symptomer er det du opplever og føler selv, det subjektive, som nedtrykthet og håpløshet. Tegn er hva andre observerer, som at du er oppskjørtet eller puster hurtig.

Mentale lidelser kan vise seg som

  • Følelser - som å være bedrøvet.
  • Påfallende atferd - for eksempel stadig vasking av hendene.
  • Tanker - som sinnsforvirring der for eksempel fjernsynet kontrollerer tankene.
  • Kroppslige reaksjoner - for eksempel svetting, svimmelhet, hodepine.

Overgangen mellom hva som er normalt og unormalt, er ikke alltid skarp. Vi kan også spørre oss om en diagnose er så viktig. Men i mange tilfeller dreier det seg om å avklare om behandling er påkrevet, om inngripen fra helsepersonell kan gjøre livet bedre for en person med psykiske problemer.

Årsaker

Følelsesmessige forstyrrelser og atferdsproblemer er utbredt i samfunnet. De skriver seg både fra nedarvede mønstre og miljømessige påvirkninger. Schizofreni, depressive lidelser og angstforstyrrelser har økt forekomst i enkelte familier. Men også kjemiske prosesser i hjernen spiller en viktig rolle ved mentale forstyrrelser. De fleste psykiske sykdommer skyldes en blanding av biologiske, miljømessige og følelsesmessige forstyrrelser. Derfor behandles psykiske lidelser ofte både med legemidler, samtaler og atferdstiltak.

Psykiatriske sykdommer

Psykiske lidelser kommer til uttrykk på ulike vis. Angst kan presentere seg som engstelse generelt eller i bestemte situasjoner, økt frykt for kroppslige sykdommer, tvangstanker og tvangshandlinger. Depressive tilstander kan presentere seg som alt fra alvorlige melankolier til uklar slapphet. Ved sinnsforvirring, psykoser, reagerer vi med vrangforestillinger, forvirring, hallusinasjoner.