Informasjon

Kreft

Temaside om Korona

Kreft i Norge

Forekomst

 • 1 av 3 i Norge får kreft i løpet av livet
 • 2016 fikk 32 827 personer kreft, 17 763 menn og 15 064 kvinner, antall krefttilfeller øker mest hos kvinner
 • Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn med 5 118 nye tilfeller i 2016
 • Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner med 3 371 nye tilfeller i 2016
 • Hos kvinner og menn sett under ett, er tykk-/endetarmskreft den hyppigste kreftformen med 4 343 tilfeller fordelt på de to kjønn
 • Lungekreft er også blant de vanligste kreftsykdommene med 1 615 nye tilfeller blant menn og 1 465 blant kvinner
 • Lungekreft (spesielt hos kvinner), føflekkreft, testikkelkreft og prostatakreft er de kreftformene som har hatt den største økningen i alderjustert forekomst siden 1950 tallet. Forekomsten av lungekreft hos kvinner og føflekkreft hos begge kjønn er mer enn seksdoblet i løpet av disse årene
 • Kreft rammer alle aldersgrupper, men spesielt eldre. Rundt 85 prosent av tilfellene blant menn og rundt 75 prosent av tilfellene blant kvinner finner vi hos personer over 55 år. 36 prosent av alle menn og 30 prosent av alle kvinner blir rammet av kreft innen fylte 75 år
 • Kreft hos barn. I perioden 2007-2016 fikk om lag 140 barn under 15 år får kreft årlig. Vanligste kreftform hos barn er leukemier og kreft i sentralnervesystemet
 • Geografiske forskjeller - det er til dels store geografiske forskjeller i kreftforekomst mellom fylkene i Norge. I hovedsak har de mest urbaniserte fylkene høyest kreftforekomst

Forventet økning

 • Det er 26 prosent forventet økning av kreft frem mot 2020 sammenliknet med 2001
 • Den økte kreftforekomst skyldes først og fremst økt andel eldre i befolkningen, kreft opptrer hyppigere ved økt alder. Livsstilsfaktorer som overvekt, lav fysisk aktivitet og tobakksrøyking er også blant faktorer som forklarer kreftøkningen

Prevalens

 • Per 31.12.2016 var det 262 884 personer som levde med en kreftdiagnose. Enda flere er pårørende til mennesker med kreftsykdom
 • Litt over halvparten av alle kreftpasienter blir helbredet for sin kreftsykdom. Det er store variasjoner i dødelighet mellom de ulike kreftsykdommer
 • Omtrent 11 000 dør av kreft hver år, omtrent 6000 av disse dør innen ett år fra diagnosetidspunktet og halvparten av alle kreftdødsfallene skyldes kreft i lunger, tykktarm, prostata og bryst.
Forrige side Neste side