Informasjon

Kinesiologi

Kinesiolog er en komplementær behandlingsform som baserer seg på muskeltester - eller muskelmonitoring. Muskelmonitoring er i følge kinesiologien en måte å kommunisere med nervesystemet på.

Kinesiologi er en form for alternativ eller komplementær medisin som først ble tatt i bruk i 1964. Det var den amerikanske kiropraktoren George Goodheart Jr. som lanserte metoden.

Kinesiologi betyr også bevegelseslære. På engelsk skiller man mellom den alternative behandlingsformen og bevegelseslære ved å bruke navnet "Applied kinesiology" om den alternative behandlingen.

Ifølge NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, er en såkalt "muskeltest" sentralt i kinesiologien. Behandlere mener at de kan teste styrken på musklene for å stille diagnoser og bestemme behandling. Utøvere av kinesiologi mener å kunne fastslå ubalanse og blokkeringer i energiflyten ut i fra om musklene er spente eller avslappede når muskeltesten utføres.

Etter NAFKAMS kriterier finnes det ikke solid dokumentasjon som støtter påstanden om at kinesiologi kan brukes til å si hva som feiler deg eller bestemme behandling.

Blokkeringer gir plager

I likhet med blant annet akupunktur og soneterapi, bygger kinesiologi på teorien om at vi har meridianer (energibaner) i kroppen som det strømmer energi gjennom. Når denne energien får flyte fritt, er kroppen i balanse. Dersom en eller flere av meridianene er blokkert, kommer vi i ubalanse. I tillegg skal de ulike meridianbanene reagere på hverandre, indre organer og på plager vi har.

Kinesiologien mener at blokkeringer i meridianbanene oppstår fra fosterstadiet og frem til nåtid. Blokkeringene kan være fysiske, mentale, emosjonelle og "meridiane". Systemet for diagnostisering og behandling er utviklet med bakgrunn i at kinesiologer mener det er en sammenheng mellom visse muskler og dysfunksjon i bestemte organ og kjertler.

Kinesiologer bruker ulike metoder i sin behandling. Dette kan være akupressur, massasje, kosttilskudd, fysiske øvelser og mentale teknikker.

Kinesiologi blir ifølge utøvere benyttet ved blant annet stress, angst, depresjoner, ryggplager og lærevansker. Noen bruker det også for å forsøke å forebygge sykdom, fremme idrettsprestasjoner, eller øke overskudd og mestring av ulike aktiviteter.

Muskeltester

For å slå fast hvilke eventuelle ubalanser og blokkeringer en person kan være plaget av, bruker kinesiologer muskeltesting som verktøy. Kinesiologien undersøker musklenes evne til å opprettholde motstand. Dersom muskelen gir etter, tyder det på ubalanse i kroppens meridiansystem. Muskeltesten skal ifølge kinesiologer fungere som kommunikasjon med nervesystemet på et dypt nivå.

Ifølge Den Norske Kinesiologforening finnes det i dag svært mange retninger innen kinesiologi-basert virksomhet. Felles for disse er at muskelresponsen brukes som en kommunikasjonsform. Derfor kalles det i dag muskelmonitoring og ikke lenger muskeltesting. Ved hjelp av muskelmonitoring kan kinesiologen sette sammen flere faktorer hos den som behandles, som til sammen gir stress.

Etiske prinsipper

Kinesiolog er ingen beskyttet tittel i Norge. På grunn av de ulike retningene innen kinesiologien, kan du møte utøvere som praktiserer kinesiologi noe ulikt.

Den Norske Kinesiologiforening sine etiske prinsipper for norske kinesiologer fastslår i sine punkter blant annet at:

 • Norske kinesiologer skal ikke gi løfter om lindring eller helbredelse
  • Ikke stille diagnoser.
  • Ikke ordinere eller regulere medisin.
  • Ikke behandle sykdommer med mindre de har en utdannelse som berettiger til det.
  • Informere klienten om at kinesiologi ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling.

Ikke troverdig

Ifølge en randomisert, kontrollert studie som ble publisert i tidsskriftet Explore i 2014, er essensen i kinesiologi at en person tenker på et spørsmål eller holder et stoff som for eksempel inneholder bestemte vitaminer. Måling av muskelsvakhet skal så gi et svar på tilstanden personen tenker på, eller om stoffet personen holder, er bra for vedkommende.

Forfatterne av den aktuelle studien konkluderer med at resultatene, sammenholdt med resultat fra tidligere studier om det samme, viser at forskning publisert av kinesiologer ikke er til å stole på, og at resultatene fra eksperimentelle studier som møter vitenskaplige krav, viser at kinesiologi ikke er nyttig, og heller ikke et troverdig diagnostisk verktøy som kan bidra til å ta avgjørelser om helse og behandling.

Liten risiko

Det er få eller ingen rapporterte skader eller farer ved bruk av kinesiologi. Dog er det viktig å huske at enkelte typer kosttilskudd kan gi bivirkninger, eller det kan innvirke på medikamenter du tar. Diskuter bruk av ulike kosttilskudd med legen din. Dette gjelder særlig om du bruker medikamenter.

For de fleste er det liten risiko ved bruk av kinesiologi som komplementær behandlingsmetode. Men, som med alle andre typer alternativ eller komplementær behandling, er det viktig at du ikke avslutter, eller erstatter, tradisjonell medisinsk behandling med kinesiologi og stoler på at kinesiologi alene kan gjøre deg frisk.

Kilder

Referanser

 1. Schwartz SA, Utes J, Spottiswoode SJP et al.. A double-blind, randomized study to assess the validity of applied kinesiology (AK) as a diagnostic tool and as a nonlocal proximity effect. Explore (NY) 2014; 10 (2): 99-108. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 2. NAFKAM: Kinesiologi nafkam.no
 3. Healthline: Muscle testing. Is it legit? www.healthline.com
 4. Den norske kinesiologiforening dnkf.no