Informasjon

Urter og kosttilskudd i behandlingen av angsttilstander

I de senere år er det publisert studier som har vurdert effekten av urtemidler og tilskudd i behandlingen av milde til moderate angsttilstander.

Temaside om Korona

Bruk av alternativ og komplementær medisin som urtemidler og kosttilskudd har økt de senere årene1. Bruk av slike midler synes å være særlig høy blant personer som lider av angst og depresjon, blant annet i følge amerikanske tall2.

Den vanlige behandlingen av angstlidelser er kognitiv atferdsbehandling og legemidler. Betablokkere og unntaksvis benzodiazepiner brukes i korttidsbehandling av angst. Kronisk angst behandles i mange tilfeller med SSRI (selektive serotonin reopptakshemmere), tricykliske antidepressiver og andre typer antidepressiver.

I de senere år er det publisert studier som har vurdert effekten av urtemidler og tilskudd i behandlingen av milde til moderate angsttilstander. Slike midler kan både innebære fordeler og risiki. De aller fleste av midlene med påstått effekt mot angst, mangler vitenskapelige bevis for slik effekt.

Kava

Kava (Piper methysticum) er en gammel vekstplante som skriver seg fra øyer i Stillehavet. Kava er i slekt med svart pepper og kan inntas som en drikk. Kava fremstilles av tørkede røtter.

Det finnes bevis for at kava har en positiv effekt på angstsymptomer3-5. Kava påvirker imidlertid leverens evne til å omsette mange legemidler og kan dermed endre effekten av disse preparatene6-7. Det er risiko for såkalte legemiddel-interaksjoner. Andre rapporterte bivirkninger er utslett og et gulskjær i huden. I andre land er det meldt om dødsfall på grunn av leverskade ved bruk av kava. Det mangler langtidsdata på effekt og sikkerhet3,7-8, men brukt over korte perioder hevdes det at kava kan gi små bedringer i generell angst3.

Hos pasienter som har mild til moderat angst, som ønsker å bruke "naturlige" stoffer, og som ikke bruker alkohol eller andre medikamenter som nedbrytes av leveren, angis kava å være akseptabelt ved kortvarig bruk i følge en amerikansk oversiktsartikkel1. Urten er ikke i handel i Norge, og de alvorlige leverbivirkningene tilsier at det bør utvises stor forsiktighet med dette urtemidlet.

Johannesurt

Johannesurt (St. John's wort) tilhører perikumfamilien og er en viltvoksende plante i Europa og Vest-Asia. Planten er vanlig i Norge, og finnes fra Nordland og sørover. Urten er brukt i folkemedisinen ved nedstemthet, og er det mest foreskrevne middel mot depresjon i Tyskland. Nyere data tyder på at johannesurtekstrakter kan være like virksomme som konvensjonelle antidepressiver.

Johannesurt brukes langt mindre i behandlingen av angsttilstander. Det finnes få studier av effekten ved angst, og mange av disse studiene er av dårlig kvalitet1,9-10. Bevisene for at Johannesurt har gunstige effekter ved angst, er således svake. Det gjelder både ved generell angsttilstand, posttraumatisk stresslidelse, tvangslidelser eller fobier. Johannesurt kan derfor ikke anbefales ved angsttilstander. I tillegg kommer at også Johannesurt påvirker leveren og dens omsetning av legemidler.

Valeriana

Selv om valeriana ofte hevdes å ha angstdempende effekter, finnes det bare to små studier av valerianas effekt, og begge er tvilsomme til om det er noen særlig effekt av valeriana1,10. Det er derfor ikke grunnlag for å anbefale valeriana til personer med angstproblemer.

Passionflower

I en sammenlignende studie med det beroligende midlet oxazepam, ga en tinktur med passionflower like god angstreduksjon11. Dog er det uklart om bedringen skyldtes de gitte midlene, eller om plagene roet seg av seg selv.

Næringstilskudd

Til tross for at et betydelig antall næringstilskudd markedsføres over Internett til bruk mot angst, så er det bare inositol (en del av B-vitamin komplekset, B8) som har vist effekt12. Inositol synes å ha en positiv effekt på pasienter med panikkangst, mens effekten på tvangslidelser er mer uklar. Det er ikke rapportert alvorlige bivirkninger. Vår kunnskap baseres imidlertid på få gjennomførte studier.

Kilder

Referanser

 1. Saeed SA, Bloch RM, Antonacci DJ. Herbal and dietary supplements for treatment of anxiety disorders. Am Fam Physician 2007; 76: 549-56. PubMed
 2. Eisenberg DM, Davis RB, Ettner SL, Appel S, Wilkey S, Van Rompay M, et al. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990-1997: results of a follow-up national survey. JAMA 1998; 280: 1569-75. Journal of the American Medical Association
 3. Pittler MH, Ernst E. Kava extract for treating anxiety. Cochrane Database Syst Rev, issue 1, 2003. The Cochrane Library
 4. Witte S, Loew D, Gaus W. Meta-analysis of the efficacy of the acetonic kava-kava extract WS1490 in patients with non-psychotic anxiety disorders. Phytother Res 2005; 19: 183-8. PubMed
 5. Connor KM, Payne V, Davidson JR. Kava in generalized anxiety disorder: three placebo-controlled trials. Int Clin Psychopharmacol 2006; 21: 249-53. PubMed
 6. Singh YN. Potential for interaction of kava and St. John's wort with drugs. J Ethnopharmacol 2005; 100: 108-13. PubMed
 7. Singh YN, Singh NN. Therapeutic potential of kava in the treatment of anxiety disorders. CNS Drugs 2002; 16: 731-43. PubMed
 8. Ernst E. The risk-benefit profile of commonly used herbal therapies: ginkgo, St. John's wort, ginseng, echinacea, saw palmetto, and kava. Ann Intern Med 2002; 136: 42-53. Annals of Internal Medicine
 9. Kobak KA, Taylor LV, Warner G, Futterer R. St. John's wort versus placebo in social phobia: results from a placebo-controlled pilot study. J Clin Psychopharmacol 2005; 25: 51-8. PubMed
 10. Andreatini R, Sartori VA, Seabra ML, Leite JR. Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder: a randomized placebo-controlled pilot study. Phytother Res 2002; 16: 650-4. PubMed
 11. Akhondzadeh S, Naghavi HR, Vazirian M, Shayeganpour A, Rashidi H, Khani M. Passionflower in the treatment of generalized anxiety: a pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam. J Clin Pharm Ther 2001; 26: 363-7. PubMed
 12. Palatnik A, Frolov K, Fux M, Benjamin J. Double-blind, controlled, crossover trial of inositol versus fluvoxamine for the treatment of panic disorder. J Clin Psychopharmacol 2001; 21: 335-9. PubMed