Intervju

Sterk sammenhengen mellom kronisk smerte og øresus (tinnitus)

En studie fra Folkehelseinstituttet har funnet en klar sammenheng mellom kroniske smerter og tinnitus. Jo mer plagsom tinnitusen er, jo sterkere er sammenhengen.

Temaside om Korona

Ifølge forskerne fra FHI er dette den første  befolkningsstudien som har sett på sammenhengen mellom kronisk smerte og tinnitus.

- Likhetstrekk mellom kronisk smerte og tinnitus er diskutert i ulik forskningslitteratur en god stund, i tillegg til at man har funnet sammenheng mellom spesifikke smertetilstander og tinnitus. De fleste studier så langt er gjort blant behandlingssøkende pasienter med tinnitus eller smerte, men kunnskap om sammenhengen i den generelle befolkningen manglet, sier Jannike Ausland ved Folkehelseinstituttet. Hun er førsteforfatter på studien.

- Siden både smerte og tinnitus er fenomener med stor grad av variasjon og mange ikke oppsøker hjelp for tinnitus, ønsket vi å undersøke om en slik sammenheng eksisterte på et mer generelt nivå, hos deltakere i Tromsøundersøkelsen, sier hun. 

Ausland_ Jannike .jpg
- Tinnitus og smerte er begge vanlige fenomener som rammer mange, og som kan være svært plagsomme. Jannike Jannike Ausland ved Folkehelseinstituttet.

Tromsøundersøkelsen er en omfattende helseundersøkelse utført med jevne mellomrom i Tromsø kommune siden oppstarten i 1974.

Forskerne undersøkte om deltakere med kronisk smerte har større sannsynlighet for å ha tinnitus enn de som ikke har kronisk smerte. Kroniske smerter ble definert  som smerte med varighet lengre enn 3 måneder. Tinnitus ble definert som perioder med øresus i mer enn 5 minutter i løpet av siste 12 måneder.

Forskerne ønsket også å finne ut om det var en sammenheng uavhengig av alvorlighetgraden av tinnitus. Derfor ble tinnuts inndelt i ulik grad av alvorlighet

Likehetstrekkene

Det viktigste enkeltfunnet i studien er ifølge Ausland at:

- Sammenhengen mellom smerte og tinnitus eksisterte uavhengig av tinnitusens alvorlighetsgrad, men også at den ble sterkere for mer alvorlig tinnitus. Og at det er en sammenheng som ikke kun gjelder spesielle smertetilstander, men synes å gjelde ganske generelt, uavhengig av hvor den kroniske smerten er lokalisert.

- Hvordan har tinnitus likhetstrekk med kroniske smerter?

- Begge tilstandene er subjektive.De kan utvikle seg til å bli kroniske og følges ofte av sensorisk hypersensitivitet. Videre er det foreslått at lignende nevrologiske prosesser kan være underliggende ved de to fenomenene, men det finnes ikke forskning som underbygger dette. Det er også observert lignende hjerneendringer ved de to fenomenene, sier Ausland.

Resultatene fra studien viser at:

  • Det var en sammenheng mellom kronisk smerte og tinnitus som eksisterte uavhengig av tinnitusdefinisjon.
  • Sammenhengen var sterkere for mer alvorlig tinnitus.
  • Sannsynligheten for å ha tinnitus var 64 prosent høyere hos dem som hadde kronisk smerte, sammenlignet med dem uten kronisk smerte.
  • Sannsynligheten for å ha minst ukentlig og meget plagsom tinnitus var 144 prosent høyere hos dem med kronisk smerte sammenlignet med dem uten kronisk smerte.
  • Blant de tre smertevariablene som ble undersøkt hos personer med kronisk smerte, var «antall områder med kronisk smerte» det som var sterkest forbundet med sannsynligheten for å ha tinnitus.
  • Sammenhengen mellom kronisk smerte og tinnitus var sterkest hos de yngste, som i denne studien var personer i aldersgruppen 40-54 år.

Smertesystemet og hørselssystemet

- Hva kan være årsaken til sammenhengen mellom tinnitus og kroniske smerter?

- Vi foreslår i artikkelen at sammenhengen kan skyldes felles underliggende mekanismer. Hva slags mekanismer det kan skyldes, er mer på hypotesenivå, sier Ausland.

Hun forteller at det er forbindelser mellom smertesystemet og hørselssystemet i hjernen, slik at hyperaktivitet kan spres fra det ene systemet til det andre, og at det kan være en mulig forklaring.

- Eller en ukjent faktor som påvirker begge systemene samtidig. Men dette har vi altså ikke undersøkt, sier hun. 

- Hvorfor tror du sammenhengen øker i omfang med alvorlighetsgraden av øresus?

Man kan tenke seg at både smerte og tinnitus kan være selvforsterkende – at oppmerksomhet og bekymring rundt problemet kan gjøre symptomene verre. Hvis tinnitusen forekommer sjelden og er lite alvorlig, vil den også kanskje få lite oppmerksomhet, sier Ausland.

- Det er vanskelig å si noe om mekanismene på bakgrunn av vår studie, men gitt at det er en sammenheng, vil det være sannsynlig at sammenhengen øker med sterkere grad av symptomer.

Bedre og helhetlig behandling

Ausland forteller at tinnitus og smerte er begge vanlige fenomener som rammer mange, og som kan være svært plagsomme.

- Å kjenne til en slik sammenheng kan være til hjelp for en mer helhetlig behandling av pasienter med tinnitus.

- Funnene viser at behandlingsmetoder for tinnitus som overlapper med behandling for kronisk smerte, med fordel kan vurderes. Hvilken behandling kan dette være?

Funnene våre indikerer at det kan være viktig med et helhetsbilde av pasienten i behandlingssituasjonen. Siden tinnitus og smerte har flere likhetstrekk, kan kanskje blant annet læring av mestringsteknikker, ufarliggjøring av symptomene o.l. som adresserer begge tilstander ha betydning. Men jeg jobber ikke klinisk, og en kliniker vil dermed bedre kunne uttale seg om dette. Mer forskning på sammenhengen mellom kronisk smerte og tinnitus er uansett nødvendig for å anbefale konkret behandling.