Informasjon

Inneklima - asbest og syntetiske mineralfibre

Ifølge Folkehelseinstituttet bidrar ikke inneklimaforhold i noen stor grad til kreft og hjerte-karsykdom.

Forekomst

Asbest

Asbest er en fellesbetegnelse på flere mineraler med ettertraktede tekniske egenskaper. Asbest ble brukt som isolasjon og brannhemmende materiale. Etter 1980 har det vært et generelt import- og bruksforbud i Norge. Bare en liten del av asbesten er fjernet.

Syntetiske mineralfibre

Syntetiske mineralfibre finnes i materialer som brukes til varme- eller lydisolasjon, og blir også brukt som luftfilter og til støydemping i ventilasjonsanlegg.

Helseeffekter

Asbest

Lengre tids innånding av asbestfibre i yrkessammenheng kan gi diffus bindevevsdannelse i lungene (asbestose). I yrkessammenheng er det også påvist sikker sammenheng mellom langvarig innånding av høye konsentrasjoner asbestfibre og kreft i bl.a. lunger og luftveier. Tobakksrøyking gir kraftig forsterking av asbestens kreftfremkallende egenskaper.

En del uttrykker bekymring for at de kan ha vært kortvarig eksponert for asbest, gjerne i forbindelse med renoverings- eller rivingsarbeider på egen eller nærliggende eiendom. Ved eksponering for lave nivåer av asbest over kort tid er den sannsynlige kreftrisikoen svært liten. Generell forsiktighet tilsier imidlertid at frie asbestfibre ikke bør forekomme innendørs.

Animasjon av asbestose

Syntetiske mineralfibre

Man kan ikke utelukke at syntetiske mineralfibre i innelufta og i deponert støv fra boliger i enkelte tilfeller kan bidra til irritasjon av hud og slimhinner. Risikoen for lungekreft forårsaket av syntetiske mineralfibre i vanlige innemiljøer er forsvinnende liten.

Tiltak

Asbest

Konsentrasjonen av asbestfibrer i vanlige boligers inneluft er normalt svært lav og representerer ingen risiko for utvikling av kreft. Kildene til målbare konsentrasjoner i inneluft har oftest vært materialer hvor overflaten ikke er tilstrekkelig forseglet, for eksempel som følge av direkte mekanisk påvirkning, fuktskader eller forsømt vedlikehold. Det er viktig å være klar over at godt vedlikeholdte asbestmaterialer ikke avgir asbestfibre. Slike materialer behøver derfor ikke å fjernes. Arbeid med asbest medfører fiberspredningsrisiko som i verste fall kan få helsemessige konsekvenser. Alt arbeid med asbest og asbestholdige produkter, herunder omfattende vedlikeholdsarbeid, riving og sanering skal meldes til Arbeidstilsynet. Bare kyndig personell med tillatelse fra Arbeidstilsynet kan utføre slikt arbeid. Til påvisning og identifikasjon av asbestfibrer brukes forskjellige typer mikroskopi. Det lokale Arbeidstilsyn gir opplysninger om nærmeste analyselaboratorium.

Syntetiske mineralfibre

Materialer som ikke er innkapslet, kan frigi fibrer. Frigivning av fibrer fra senkede himlinger med mineralfiberplater kan være et problem. Det anbefales at slike mineralfiberplater forsegles. Det benyttes mikroskopi for påvisning og identifikasjon av syntetiske mineralfibre. Det lokale Arbeidstilsyn gir opplysninger om nærmeste analyselaboratorium.

Man antar at mineralfibre som avgis under håndtering av isolasjonsmaterialer under byggearbeider eller fra ødelagte isolasjonsmaterialer er hovedkilden for eksponering i den generelle befolkningen.

Mineralfibre kan gi irritasjon av huden samt slimhinner i øyne, nese og svelg.

Kilder

Referanser

 
  • Folkehelseinstituttet. Råd for godt inneklima i boligen. Publisert 01.11.2016.