Nyhetsartikkel

Bedre økonomi - høyere andel tarmkreft

Tarmkreft er i dag den tredje hyppigst forekommende krefttype. Andel nye tilfeller med tarmkreft og død på grunn av tarmkreft, ser ut til å stige i takt med den økonomiske utviklingen i et land.

Dette ifølge en artikkel som ble forhåndspublisert i tidsskriftet Gut i februar 20161-2.

Mellom enkelte land kan variasjonen i forekomst være enorm - fra fem per 100 000 i enkelte afrikanske land, til 40 per 100 000 i visse land i Europa, Nord-Amerika og Oceania.

Analysene til forskerne antyder at innføring av en vestlig livsstil kan spille en rolle. Tykktarmskreft er den tredje hyppigste kreftform, og den fjerde ledende årsak til død forårsaket av kreftsykdom på verdensbasis. Det er anslått at det var 1.4 millioner nye tilfeller med tarmkreft på verdensbasis i 2012, og nesten 700 000 dødsfall forårsaket av tarmkreft samme år. Innen 2030 regner man med at disse tallene vil ha økt med 60 prosent - til henholdsvis mer enn 2.2 millioner nye krefttilfeller og 1.1 million dødsfall.

Høyest forekomst i Slovakia

For å finne ut mer om fordelingen av krefttilfellene, og eventuelt hvordan man kan få ned den antatte økningen av tarmkrefttilfeller, analyserte forskerne data fra 184 land, der de så på antall nye tilfeller av tarmkreft, og antall som døde av tarmkreft i 2012.

Forfatterne fant at disse tallene varierte veldig i ulike land. Fra fem per 100 000 av befolkningen i flere afrikanske land, til over 40 per 100 000 innbyggere i visse land i Europa, Nord-Amerika og Oceania.

Forekomst av tarmkreft hos kvinner var ca. 25 prosent lavere enn hos menn. Høyest forekomst av tarmkreft fant forfatterne i Slovakia (61 prosent), Ungarn (59 prosent) og Korea (59 prosent). Færrest tilfeller med tarmkreft ble funnet i Afrika sør for Sahara, Gambia og Mosambik (1.5 prosent).

Rammer særlig fremvoksende økonomier

Forskerne fant at jo høyere den økonomiske utviklingen i landet var, jo høyere var forekomsten av tarmkreft. I land med veldig stor økonomisk utvikling, var andelen nye tilfeller med tarmkreft omtrent seks ganger større enn i land med svært lav økonomisk utvikling.

Mønsteret ved dødsfall knyttet til tarmkreft hadde en tendens til å følge mønsteret for forekomst, men det var flest som døde av tarmkreft i land med høy økonomisk utvikling, og ikke i landene med høyest økonomisk utvikling. Flest dødsfall på grunn av tarmkreft fant man i land i Sentral- og Øst-Europa, og i Latin-Amerika.

Forskerne antyder at færre dødsfall i landene med høyest økonomisk utvikling, delvis kan skyldes at sykdommen lettere oppdages og behandles i de rikeste landene. Funnene peker mot en mye større andel tarmkreft i lav- og mellominntektsland i årene som kommer, særlig for fremvoksende økonomier.

I og med at dette var en observasjonsstudie, kan den ikke si noe om årsak og effekt.

Kilder

Referanser

  1. Arnold M, Sierra MS, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality. Gut 2016. gut.bmj.com
  2. BMJ - Gut press release: 10-fold difference worldwide in new cases of, and deaths from, bowel cancer www.bmj.com