Informasjon

Effektiv læring på nett

NHI har som mål å lage gode e-læringskurs. I vårt arbeid med å utvikle kurs følger vi en sjekkliste for kriterier som må inngå i kurset for at det skal bli vellykket. Her kan du se kriteriene.

E-læring griper om seg og får en stadig sterkere posisjon i kursmarkedet i helsesektoren. Et økende antall helsepersonell tar e-læringskurs, også hos NHI. Det er en del åpenbare fordeler med e-læring:

  • Tilgjengelighet. Kursene ligger på nettet. Du kan starte når og hvor du vil.
  • Økonomi. Du sparer transportutgifter, og om det passer seg slik, kan du ta kurset på fritiden og unngå fravær fra jobben.

På den annen side mister du det sosiale samværet, og det å komme seg bort fra jobben. Det er heller ikke noen interaksjon med kursleder eller de øvrige kursdeltakerne.

E-læringskurs er så mangt. Ofte er konseptet at du skal lese en tekst, og så skal du besvare kontrollspørsmål. Det er kanskje ikke så inspirerende, men det kan gi raske kurspoeng. For oss som utviklere av e-læringskurs, er det en rekke forhold vi må ta hensyn til for å gi kursene tilfredsstillende kvalitet og gjøre dem attraktive.

Sjekkliste for e-læringskurs utviklet av NHI

  • Relevans. Et kurs må ha et innhold som er relevant for brukeren, et innhold som kan oppdatere deg og bidra til å løfte kvaliteten på ditt kliniske arbeid. Et viktig element er også læringsmiljøet. Det bør skapes en ramme rundt kurset som styrker relevansen. For en lege kan det være å simulere en konsultasjon eller et sykebesøk, for en sykepleier i hjemmetjenesten kan det være å simulere et hjemmebesøk til en av de faste klientene.
  • Motivasjon. Du ønsker å lære. Den enkle måten å gjøre det på, er å skape situasjoner i kurset der du må ta beslutninger eller avklare et problem. Det er filosofien bak problembasert læring. For å løse et problem må du vise at du har den nødvendige kunnskapen, eller du må fremskaffe den.
  • Aktiv læring. Forskning viser at vi lærer bedre når vi må arbeide med stoffet enn når vi passivt sitter og lytter og ser. Du må utfordres.
  • Belønning. Det skal være hyggelig å ta et e-læringskurs. Du møter utfordringer, men når du løser dem, får du belønning i form av positiv respons og du skårer poeng.
  • Testforsterket læring. Å vekke konkurranseinstinktet stimulerer til økt læring. Oppgaveløsning der du skårer poeng når du svarer riktig, og du taper poeng når du svarer feil, bidrar til å skjerpe sansene og øke innlæringen. Samtidig får du en test på hva du kan, og vi bruker den samlede poengskåren til å bedømme om du har bestått den aktuelle delen av kurset. Det behøves dokumentasjon på at du aktivt har gjennomgått kurset, og ikke passivt har klikket deg gjennom kurset uten å lære en døyt.
  • Utfordringer. Noe av det vanskeligste for en kursutvikler, er å sørge for at oppgavene som skal løses, er troverdige og oppleves naturlige. I flervalgsoppgaver er kunsten å lage svaralternativer som ser plausible ut, men som er gale. Er de korrekte svaralternativene for åpenbare, forsvinner spenningen og belønningseffekten når du svarer korrekt.
  • Forankring av kunnskapen. Kursene må bygge på oppdatert og kvalitetssikret kunnskap. I NHI sine kurs, bruker vi innhold i NEL-artikler som referanser. Det gjør at du kan bruke NEL hjemme, som om du var på legekontoret eller på sykehjemmet. Er du ikke vant å bruke NEL, lærer du det , enkelt og effektivt underveis. Du får tilgang til en rekke relevante artikler gjennom kurset, slik at du kan slå opp på ting du er usikker på. I neste øyeblikk kan du anvende den nyvunne kunnskapen til å løse problemet. På den måten blir du også mer effektiv til å bruke NEL - dersom du har tilgang til NEL.

Feedback til kursutviklerne

Det er arbeidsomt å utvikle e-læringskurs som skal oppfylle kriteriene ovenfor, og det er mange hensyn å ta. Da er det viktig at vi får respons fra kursdeltakerne slik at vi kan justere eventuelle feil, svakheter eller mangler - og eventuelt få ros! Heldigvis får vi masse respons og mange hyggelige tilbakemeldinger.

Vi takker dere som har tatt våre kurs og som har gitt oss feedback. Og vi ønsker nye kursdeltakere velkommen! Flere nye kurs er under utvikling, men det tar tid.

Her finner du kursene våre: kurs.nhi.no