Informasjon

En tredjedel tar ikke medisinen sin

Frykt for bivirkninger gjør at hver tredje pasient ikke tar medisinen sin.

Og folk flest legger størst vekt på avsnittet om bivirkninger når de leser pakningsvedlegget, viser en dansk undersøkelse.

Den danske forskergruppen ønsket å finne ut om pakningsvedleggene som følger med legemidlene var forståelige for pasientene. De ville også undersøke om informasjonen om bivirkninger hadde noen betydning for folks lyst til å ta medisinen.

Skremmes av pakningsvedlegget

I den danske undersøkelsen kommer det fram at hver tredje pasient hadde sluttet å ta medisiner, nettopp på grunn av den vedlagte informasjonen om bivirkninger.

- Dette tallet er høyere enn vi forventet. Det er kjent fra andre undersøkelser at dette kan skje, men tallene har vanligvis vært noe lavere, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen til Nhi.no.

Madsen, som er avdelingsoverlege i Statens legemiddelverk, påpeker at artikkelen har noen svakheter. Den skiller ikke mellom viktige legemidler til behandling av alvorlige sykdommer og mindre viktige legemidler.

- Erfaringen har vist at pasientene aksepterer langt flere bivirkninger når de får behandling for en alvorlig sykdom, mener han.

Bivirkningene viktigst

Av de 111 pasientene som ble intervjuet, var det 88 personer eller 79% som mente de alltid leste pakningsvedleggene. Av disse var det hele 77% som la størst vekt på avsnittet om bivirkninger, mens bare 13% la vekt på hele innholdet. Resten av de 111 deltakerne, som aldri eller sjeldent leser informasjonen, valgte å stole helt og holdent på legen eller farmasøyten.

Forskningsartikkelen ble nylig publisert i det danske legetidsskriftet Ugeskrift for Læger og gir et pekepinn på danskenes oppfatning av pakningsvedleggene.

Stemmer bra for Norge

Steinar Madsen mener noen av resultatene stemmer godt overens med Legemiddelverkets egne undersøkelser som er gjort i Norge.

- Den danske artikkelen viser noen interessante resultater. En stor andel av pasientene leser pakningsvedleggene. Det er også velkjent fra tidligere at pasientene er spesielt interesserte i bivirkninger, opplyser Madsen til Nhi.no.

Vanskelig å lese og forstå

Informasjonen kan inneholde en del faguttrykk som vanlige mennesker ikke er vant med. Over en tredjedel av deltakerne hadde vanskeligheter med å forstå pakningsvedlegget. Og over halvparten hadde problemer med skriftstørrelsen på teksten.

For de yngre personene i undersøkelsen var det først og fremst språket som bød på utfordringer, mens hos de eldre var det i tillegg skriftstørrelsen, står det i forskningsartikkelen.

- For mange legemidler er preparatomtalen svært omfattende, noe som medfører at pakningsvedleggene også blir omfattende, forklarer Madsen.

Pakningsvedlegg utformes i henhold til et europeisk regelverk og skal gjenspeile preparatomtalen (SPC). En SPC (Summary of Product Characteristics) er et sammendrag av all dokumentasjon som ligger til grunn for myndighetenes godkjenning av preparatet. SPC gir en beskrivelse av preparatets egenskaper, som innholdsstoffer, effekt, bivirkninger og lignende.

Bare et supplement

Statens legemiddelverk er glade for at så mange pasienter leser pakningsvedleggene. Men de er også enige med artikkelforfatterne om at en bør legge stor vekt på at informasjonen skal skape forståelse og ikke frykt.

- Det er uansett vanskelig å finne balanse mellom kravet om tilgang til nyttig informasjon og kravet om full åpenhet og tilgang til alle opplysninger. Riktig og trygg bruk av legemidler vil ofte være avhengig av god informasjonsutveksling mellom lege, apotek og pasient, sier Steinar Madsen til Nhi.no.

Pakningsvedlegg supplerer, men erstatter ikke slik informasjon, understreker avdelingsoverlegen.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Horwitz A, Reuther L, Andersen SE. Patienters vurdering af medicinpakningernes indlægssedler. Ugeskr Læger 2009; 171: 599-602. Ugeskrift for Læger