Nyhetsartikkel

Facebook og trivsel

Jo mer tid unge mennesker bruker på Facebook, jo oftere rapporterer de om dårlig mental helse, viser en amerikansk og belgisk undersøkelse.

Ifølge forfatterne bruker over 500 millioner mennesker Facebook daglig. Men hvordan denne bruken påvirker helsa vår, har vært ukjent, skriver forfatterne bak studien "Facebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults" som ble publisert i tidsskriftet PLoS ONE i august.

Forfatterne skriver at Facebook gjerne blir sett på som en ressurs som kan oppfylle menneskers behov for sosial samhørighet. Men funnene i studien viser at Facebookbruken heller gir dårligere selvopplevd trivsel for den enkelte.

Forskerne ønsket å undersøke om mennesker som allerede følte seg triste, oftere logget seg på Facebook, og om det å bruke Facebook i seg selv førte til mindre velvære.

Måle tilfredshet

Studien er en observasjonsstudie som varte i to uker, der målet som sagt var å finne ut om det å bruke Facebook påvirket folks tilfredshet med livet.

82 unge mennesker deltok i studien - alle med smarttelefon og facebookkonto.

Deltagerne startet med å svare på spørsmål for å måle tilfredshet med livet, grad av selvtillit og om de var deprimerte. Forskerne har også spurt om deres motivasjon for å bruke Facebook. I løpet av de neste to ukene, fikk deltakerne tekstmeldinger på tilfeldige tidspunkter, fem ganger om dagen. Hver melding inneholdt en link til en spørreundersøkelse med fem spørsmål, som de ble bedt om å svare på ved hjelp av en glidende skala.

Spørsmålene var blant annet: Hvordan føler du deg akkurat nå? Hvor bekymret er du akkurat nå? Hvor ensom føler du deg akkurat nå?

Denne informasjonen brukte forskerne til å analysere om det å bruke Facebook påvirket deltagernes følelse av velvære.

Direkte samhandling

Forskerne fant ut at jo mere folk brukte Facebook i de to ukene studien varte, jo mindre opplevde de følelsen av velvære.

I kontrast til dette fant forskerne ingen bevis på at direkte samhandling med andre personer på telefonen eller ansikt-til-ansikt, hadde negativ påvirkning på trivselen. Direkte kontakt med andre mennesker førte derimot til at deltagerne følte seg bedre over tid.

Forskerne fant heller ingen bevis på at folk brukte Facebook når de følte seg lite tilfredse. Men deltagerne logget seg oftere på hvis de følte seg ensomme.

Ingen av funnene ble påvirket av størrelsen på folks Facebook-nettverk, deres motivasjon for å bruke Facebook, kjønn, ensomhet, følelse av selvtillit, eller om de var deprimerte.

Forskerne skriver i sin rapport at Facebook på ganske kort tid har revolusjonert menneskers måte å kommunisere på. Derfor er det tankevekkende at jo mer deltagerne i studien brukte Facebook under forskningsperioden, jo verre følte de seg.

Kilder

Referanser

  1. Kross E, Verduyn P, et.al. Facebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults . PLoS ONE 2013.