Informasjon

Inneklima - flyktige organiske forbindelser

Det finnes mange forskjellige flyktige organiske forbindelser i inneluft. Hvilke og hvor mye som finnes av de forskjellige forbindelsene, varierer med kildene og ventilasjonen i lokalene.

Forekomst

De viktigste kildene for flyktige organiske forbindelser finnes innendørs, selv om uteluften også bidrar. Kildene kan grovt inndeles i vedvarende kilder, som for eksempel avgassing fra bygningsmaterialer, og varierende kilder, som er knyttet til menneskers aktivitet.

De vedvarende kildene avgir relativt små mengder flyktige organiske forbindelser til innelufta, og bidraget vil være forholdsvis stabilt over tid. Avgivelsen fra nye bygningsmaterialer, overflatebehandlinger og innredninger kan imidlertid være betydelig større enn fra gamle. I de fleste tilfelle vil nivåene falle mot mere normale verdier i løpet av noen måneder eller innen et år. Avgivelsen av flyktige stoffer vil som regel også øke med høyere temperaturer og ofte med høyere fuktighet.

Varierende kilder kan være røyking, rengjøringsartikler, kosmetikk, løsemidler, malingsrester, forskjellige hobbyprodukter og matlaging. Siden kildene er tilstede i begrenset tid, bidrar slike kilder til at innholdet av flyktige organiske forbindelser varierer mye både i mengde, sammensetning over tid, og fra sted til sted. Under og en tid etter bruk kan slike kilder gi høye nivåer av enkelte flyktige stoffer.

Helseeffekter

Vi har ikke sikre holdepunkter for at denne type stoffer, hverken enkeltvis eller samlet, utgjør noen vesentlig helserisiko i norske innemiljøer. En vurdering av disse stoffene hver for seg har liten verdi, dels fordi vi vet for lite om dem, dels fordi inneluftnivåene av de enkelte stoffene ligger langt under de nivåer hvor helseeffekter kan forventes. Det er imidlertid mulig at enkelte flyktige organiske forbindelser eller kombinasjoner av slike, bidrar til ubehagsproblemer og helseeffekter i innemiljøer. Ut fra generell forsiktighet bør unødvendig eksponering unngås.

Tiltak

Vet man om kilder som kan bidra til høye nivåer av flyktige organiske forbindelser, bør disse fjernes eller i størst mulig grad begrenses ut fra generell forsiktighet. Slike kilder gir eksponering mens produktene brukes, men også uheldige lagringsforhold kan bidra vesentlig (malingrester og lignende). I nye og nyoppussede hus bør man sørge for så god frisklufttilførsel som mulig, f. eks. ved å justere ventilasjonen, åpne lufteventiler og være ekstra påpasselig med utlufting. I nybygg eller etter oppussingsarbeid bør lokalene rengjøres og stå ubenyttet en periode før bruk. Foreldre bør unngå å legge små barn på nymalt soverom eller la dem tilbringe mye tid i andre nyoppussede lokaler.

Målinger av flyktige organiske forbindelser i inneluft er kompliserte og bør i hovedsak kun benyttes i godt planlagte forskningsprosjekter.

Kilder

Referanser

 
  • Folkehelseinstituttet. Råd for godt inneklima i boligen. Flyktige organiske forbindelser. Sist oppdatert 01.11.2016.