Informasjon

For lite informasjon om kosmetisk kirurgi

Å fikse på utseendet er blitt mer utbredt i Norge, men det er likevel svært vanskelig å finne nøytral informasjon om kosmetisk kirurgi og mulige bivirkninger. Offisiell statistikk over inngrepene eksisterer heller ikke.

Hvert år gjøres det mellom 8000 til 9000 kosmetiske inngrep i Norge. Mellom 50 000 til 100 000 norske kvinner har silikon i brystene. Estimatene kommer fra Helsetilsynets kartlegging av bransjen i 2003. De er fremdeles de beste tallene som finnes om kosmetisk kirurgi i Norge.

Viktig for brukerne

Ingela Lundin Kvalem er NOVA-forsker og psykolog ved Psykologisk institutt ved UiO. Hun mener en oversikt med offisiell statistikk over ulike inngrep, kan være nyttig for folk som vurderer å gå til plastikkirurg.

- Når du skal la deg operere, er det greit å være informert om hvor mange operasjoner klinikken har gjennomført eller hvilke typer operasjoner de har gjort mest av. Jeg hadde i alle fall ønsket å vite dette, sier Kvalem.

Hun kan tenke seg et nasjonalt register eller i det minste en årlig registrering av operasjoner fra de private klinikkene. Ingela Lundin Kvalem reagerer også på at det ikke finnes lett tilgjengelig og nøytral informasjon om kosmetisk kirurgi for nordmenn.

Uoppdaterte tall

Helsetilsynets rapport fra 2004 er den beste oversikten over kosmetisk kirurgi i Norge. Myndighetene har kartlagt både omfanget og markedsføringen av estetisk plastikkirurgi, som det også kalles på fagspråket. Det samme året publiserte NOVA-forskerne Tilmann Von Soest og Kvalem i samarbeid med Colosseumklinikken, en studie om forekomsten av kosmetisk kirurgi i Norge. Klinikken er et av flere offentlig godkjente private sykehus som tilbyr denne typen helsetjenester.

Forskergruppen kom fram til at 7% av norske kvinner mellom 22-55 år hadde foretatt én eller flere kosmetiske operasjoner. En snau fjerdedel kunne tenke seg å gjennomføre en kosmetisk operasjon, mens over halvparten kjente minst én person som hadde gjort det. I publikasjonen kunne man lese: "Med denne studien foreligger det for første gang pålitelige estimater av forekomsten av kosmetiske operasjoner i Norge". Siden har det vært stille.

Kvalitetssikring

Ingela Lundin Kvalem trekker fram Nasjonalt Register for Leddproteser som et eksempel. Registeret ble opprettet for å identifisere dårlige proteser før de ble brukt av mange norske pasienter. Et nasjonalt register over kosmetiske operasjoner vil synliggjøre risikoen med visse typer inngrep og bidra til kvalitetssikring av helsetjenestene.

- Det er bra for forskere å få en oversikt over bivirkninger, langtidseffekter og forekomsten av kosmetisk kirurgi i Norge. På den måten kan vi observere viktige samfunnsendringer, forteller hun til Nhi.no.

Fordelene med et nasjonalt register er mange, mens ulempen er først og fremst de store kostnadene et slikt prosjekt vil føre til. Knut Christian Skolleborg er overlege og spesialist i plastisk kirurgi ved Colosseumklinikken i Oslo.

- Det er mye spekulasjoner rundt omfanget av kosmetisk kirurgi og et register vil kunne sørge for sikker viten om virksomheten, mener plastikkirurgen. Han antar antallet kirurgiske inngrep øker 5-10% hvert år.

Finnes i England

Det engelske helsedepartementet har publisert informasjonsmateriell om kosmetisk kirurgi på Internett. Her kan man lese nøytral informasjon om alle typer inngrep, samt bivirkninger og komplikasjoner. Materialet er utarbeidet av brukere, fagfolk og representanter fra ulike interesseorganisasjoner. Helsetilsynet anbefaler liknende tiltak for norsk publikum i rapporten, men presiserer at det vil være en omfattende oppgave.

Knut Christian Skolleborg er positiv til å gjøre offentlig godkjent informasjon tilgjengelig for nordmenn, selv om han mener materialet Colosseumklinikken og flere andre tilbyr, er godt nok.

- Alle klinikkene i Teres har meget god skriftlig informasjon i tillegg til den som gis ved konsultasjonene, opplyser Skolleborg til Nhi.no.

Teres Medical Group er Norges største sammenslutning av kirurgiske klinikker og private sykehus. Teres plastikkirurgi utgjør den private estetiske plastikkirurgi-delen.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Kosmetisk kirurgiske inngrep i Norge. Helsetilsynet: 8/2004.
  2. von Soest T, Kvalem IL, Roald HE, Skolleborg KC. Kosmetisk kirurgi blant norske kvinner. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1776-8. Tidsskrift for Den norske legeforening