Informasjon

Husstøvmidd

Husstøvmidden, Dermatophagoides, finnes typisk i senger og stoppede møbler. Den trives best ved høy fuktighet og en temperatur på 24-26°C. De fleste arter trenger en luftfuktighet på over 50-60 prosent for å kunne gjennomføre livssyklus.

Temaside om Korona

Hva er husstøvmidd?

Husstøvmidd lever i hovedsak av hudavfall fra mennesker, men den spiser også soppsporer. Midden kan som oftest finne levelige vilkår med tilstrekkelig fuktighet og næring i senger og sengetøy, til tross for at klimaet ellers ikke er spesielt varmt og fuktig. Middens størrelse er på om lag 0,4 millimeter, og man må derfor vanligvis bruke mikroskop for å se dem.

Undersøkelser tyder på at husstøvmidden øker i utbredelse i Norden, også lengst i nord.

Hvordan bli kvitt husstøvmidd?

Det viktigste tiltaket for å redusere middforekomsten i hjemmet er å unngå høy temperatur, særlig på soverom. Videre bør det sørges for god ventilasjon. Luft sengetøyet ofte og godt, og støvsug madrass og sengebunn ofte. På vinteren bør en lufte sengetøy ute, kulde bedøver midden slik at den lettere slipper taket. Nedfrysning til minst 18 kuldegrader i to døgn dreper midden. Ellers bør en vaske sengeklær på minst 60°C for å drepe midden. Da teppebelagte gulv er et yndet oppholdssted for husstøvmidd, bør dette unngås.

Husstøvmidd og allergi

På verdensbasis har hele 80% av alle astmatikere positiv hudtest eller spesifikke antistoffer i blodet mot husstøvmidd, noe som tilsier at allergi mot midd er den vanligste allergien ved astma.

De bestanddelene av midden man reagerer mot (allergenene), er fordøyelsesenzymer fra middens tarm, og de er i all hovedsak å finne i middens avføring. Dette er partikler i størrelsesområdet 10-40 mikrometer (tusendels millimeter), som kan trenge helt ned i lungene og gi allergisk astma. Disse middallergen-bærende partiklene er imidlertid for store til å holde seg lenge svevende i lufta. Det er derfor mest sannsynlig at man eksponeres for middallergener når man ligger i senga og puster inn de allergen-bærende partiklene fra sengetøyet.

Noen middallergen har enzymaktivitet. Nyere studier kan tyde på at disse kan ha en generell allergiforsterkende effekt, og at de på grunn av enzymaktiviteten kan bidra direkte til den kroniske betennelsesprosessen ved astma. Husstøvmidden kan derfor spille en viktig rolle ved at flere får allergi og allergiske sykdommer, og ved å forverre sykdommen hos allerede allergiske personer. Internasjonalt er det satt en øvre akseptabel grense for middallergen på 1-2 mikrogram per gram støv.

- Husstøvmidd lever bare utendørs

En dansk forsker reiser tvil om husstøvmidden som en innendørsorganisme. Etter å ha forsket på innendørsmidd i over 20 år, har han aldri klart å finne en levende bestand av innendørs husstøvmidd. Kanskje er det slik at husstøvmidden kommer inn i huset via dyr. I følge forskeren betyr det at vi like godt kan gi opp å bekjempe midden innendørs. I stedet betyr det at vi må finne ut hvordan man lufter ut, slik at vi unngår at husstøvmidd hoper seg opp innendørs.

Andre forskere tar avstand fra disse synspunktene.

Kilder

Referanser

 
  • Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/artikler/?id=41236. Sist oppdatert 09.02.2016