Informasjon

Hva hjelper mot brennmaneter?

Ikke alle sommergjester er like velkomne.

Temaside om Korona

Møter du på en brennmanet når du er ute og bader, er det fare for at du kommer i kontakt med brenntrådene der de sviende neslecellene sitter.

Ifølge Havforskningsinstituttet er det i våre farvann to arter brennmanet. Av disse er rød brennmanet mest vanlig, mens blå brennmanet er litt sjeldnere. Den blå har en sørlig utbredelse, og finnes langs Sør- og Vestlandet. Den røde brennmaneten er en kaldtvannsart som finnes langs hele norskekysten. Det sies at begge artene brenner omtrent like kraftig.

Norsk studie

Behandlingsanbefalingene av brennmanetskader er mangelfulle på grunn av manglende dokumentasjon. Men i den norske studien "Forebyggende behandling mot brennmanetskader - en randomisert studie"1 som ble publisert i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening, har forfatterne sett på behandling av brennmanetskader.

Studien ønsket å se på effekten av solkremene som hevdes å ha forebyggende effekt mot skader fra visse brennmanetarter. Forfatterne skriver at det er gjennomført få vitenskapelige studier der man har sett på disse produktene, og ingen studier har testet effekten av slike beskyttelseskremer i forhold til blåbrennmaneten eller rødbrennmaneten.

De ønsket også å se på om vanlig solkrem hadde samme nytte.

Kremen virket

38 personer derltok i studien. De ble randomisert slik at hver person fikk to av tre mulige behandlinger, en på hver underarm: smøring med solkrem med brennmanetbeskyttende egenskaper, smøring med vanlig solkrem, og ingen smøring.

Underarmene ble eksponert for brennmaneter, og det ble registert tid for smerte, hudforandringer etter fire minutter samt smerteintensitet etter ti minutter registrert på en VAS-skala (en smerteskala).

Resultatene viste at bruk av solkrem som også skal virke mot brennmanetsmerter, reduserte faren for å utvikle symptomer etter eksponering for brennmaneter.

Smerteintensiteten var lavere for de forsøkspersonene som brukte brennmanetbeskyttende krem sammenliknet med vanlig solkrem eller ingen forbehandling. Forfatterne fant ingen statistisk signifikante forskjeller i symptomutvikling mellom dem som fikk vanlig solkrem og dem som ikke hadde forbehandling

Smerte og kløe

Dersom du kommer i kontakt med trådene til en brennmanet, vil du vanligvis umiddelbart kjenne en brennende følelse i huden. Nummenhet fra kaldt vann eller sterkt fokus på en arbeidsoppgave (for eksempel å dra garn) kan i noen tilfeller gjøre at du ikke blir oppmerksom på svien før etter litt tid. Et par minutter etter kontakten vil det komme en stripet, rødflammet hevelse som gjerne har et sikksakk mønster.

Varigheten av smerten kan variere, men vanligvis gir den seg i løpet av en halvtimes tid. Smerten etterfølges av kløe. Hevelsen går vanligvis tilbake i løpet av noen timer. Det kan bli blemmer i hevelsene. Det kan også bli underhudsblødninger eller sår før det heler. Noen ganger kan man se merker på huden i flere uker til måneder etterpå.

Les vår artikkel om brennmaneter og hva du gjør for å unngå å bli brent

Forfatterne av studien skriver at man på verdensbasis regner med at mer enn 150 millioner mennesker kommer i kontakt med maneter som forårsaker symptomer, og at minst 200 personer dør som følge av dette hvert år.

Kilder

Referanser

  1. K A Tønseth, T S Andersen, et.al. Forebyggende behandling mot brennmanetskader - en randomisert studie. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1446-9.