Informasjon

Inneklima - ikke-ioniserende stråling

Vi utsettes alle for elektriske og magnetiske felt fra kilder som bruker elektrisk energi. Ikke-ioniserende stråling omfatter UV (ultrafiolett)-stråling, radiosignaler, felt fra kraftledninger o.l.

Artikkelen er basert på en oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Forekomst

Ikke-ioniserende stråling omfatter blant annet UV (ultrafiolett)-stråling, radiosignaler, felt fra kraftledninger. UV-stråling omtales ikke nærmere her.

Høyfrekvente felt

Inkluderer felt fra radiosendere, mobiltelefoner og mikrobølgeovner.

Lavfrekvente felt

Inkluderer felt fra blant annet dataskjermer.

Ekstremt lavfrekvente felt (ELF)

Slike felt skyldes overføring og omforming av elektrisitet til energiformål, det vil si felt fra kraftlinjer og elektriske apparater.

Helseeffekter

Høyfrekvente felt

Det finnes ikke sikre vitenskapelige holdepunkter for helseeffekter forårsaket av slike felt som man kan bli eksponert for i dagliglivet. Indirekte virkninger av slike felt kan imidlertid forekomme. Blant annet kan pacemakeres normale funksjon forstyrres og støy i høreapparater forekomme.

Lavfrekvente felt

Hudproblemer i forbindelse med dataskjermarbeid er rapportert. Noen klager over hodepine, tretthet og svimmelhet i forbindelse med slikt arbeid. Sammenhengen er ennå uklar og symptomene kan delvis henge sammen med andre faktorer i kontormiljøet. Det er ikke påvist sammenheng mellom økt risiko for svangerskapskomplikasjoner og arbeid ved dataskjerm under svangerskapet.

Ekstremt lavfrekvente felt (ELF)

Det har vært rapportert en svak overhyppighet av leukemi blant barn som bor nær en kraftledning, men ikke alle studier finner dette. Det er fortsatt ikke klarlagt at det er de elektromagnetiske feltene som er forklaringen. På bakgrunn av det man vet i dag er det ikke grunnlag for å klassifisere ELF som kreftfremkallende.

Tiltak

Høyfrekvente felt

Områder nær antenner der anbefalte europeiske grenseverdier kan overskrides, skal være inngjerdet og merket med advarsel. Risiko for skadelig bestråling ved normal bruk av mikrobølgeovner er meget liten.

Lavfrekvente felt

Nyere dataskjermer er betydelig bedre skjermet enn tidligere og gir nå et langt lavere elektromagnetisk felt foran skjermen. Det anbefales imidlertid ikke å sitte vedvarende foran en dataskjerm hele dagen. Dette belaster øyne og muskel/skjelett.

Ekstremt lavfrekvente felt (ELF)

Det bør vurderes om nye kraftlinjer kan legges utenom boligområder.

Kilder

  • Folkehelseinstituttet. Råd for godt inneklima i boligen. Ikke-ioniserende stråling. Sist oppdatert 01.11.2016.