Informasjon

Innleggelse i sykehjem

Innleggelse i sykehjem vil gi mange nye rutiner og mennesker man skal forholde seg til. For den som er vant til å klare seg selv, kan det være krevende å venne seg til å motta hjelp.

Når man blir innlagt i sykehjem, er dette fordi man på grunn av sykdom eller normal aldring ikke er i stand til å fortsette og bo hjemme. For noen vil oppholdet i sykehjem være tidsavgrenset på bakgrunn av skade eller forbigående sykdom, eller fordi omsorgspersoner i hjemmet ikke er tilgjengelige. Denne informasjonen er utarbeidet til pasienter og pårørende.

Ved innleggelsen er det mye som endres og mye nytt man skal forholde seg til. Man skal tilpasse seg nye rutiner og bli kjent med nye ansikter. For personer som er vant med å klare seg selv, kan det være krevende å venne seg til å motta hjelp.

For å gjøre overgangen til livet på sykehjem lettere, er det mange sykehjem som benytter seg av innkomstsamtaler. Hva som blir tatt opp i slike samtaler, varierer fra sykehjem til sykehjem. I dette dokumentet finner du forslag til tema man kan ta opp i en slik innkomstsamtale. Informasjonen er generell, og ikke alt passer for alle. Noen tema ønsker du kanskje å diskutere senere. Praktiske opplysninger om besøkstider, aktivitetstilbud og lignende kan man kanskje gjennomgå i en egen samtale.

Hva er et sykehjem?

Et sykehjem er et sted man får behandling, opptrening, og hjelp til daglige gjøremål i kort eller lang tid på grunn av at sykdom, skade eller normal aldring gjør at man ikke klarer seg hjemme. På sykehjemmet får du dine faste medisiner, og sykehjemslegen kan endre disse ved behov. Det er vanlig med regelmessig tilsyn fra sykehjemslege. Hvor hyppig dette skjer, vurderes individuelt. Dersom det er behov for mer avansert undersøkelse eller behandling, foregår dette normalt sett i form av henvisning til poliklinikk eller innleggelse i sykehus.

På sykehjemmet jobber det sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og ufaglærte assistenter. Mange sykehjem har tilknyttet aktivitør, fysioterapeut og ergoterapeut foruten sykehjemslegen.

Kartlegging av helsetilstand

Vanlig legeundersøkelse i tillegg til gjennomgang av helseopplysninger fra fastlege og tidligere sykehusopphold er viktige faktorer for å planlegge helsetilbudet best mulig. Det er ikke alltid like lett å huske alle tidligere helseopplysninger, og sykehjemslegen kan innhente opplysninger fra din fastlege. Dersom du har en medisinliste, er det fint om du tar med denne. Alternativt kan du ta med de medisinene du bruker.

Kartlegging av funksjonsnivå

Fysisisk og psykisk funksjon kan kartlegges på flere måter. Gjennom samtale kan du og pårørende fortelle om hvordan du fungerte før innleggelsen. Hvilke daglige gjøremål utfører du selv og hvilke trenger du hjelp til? Hvordan er humøret og søvnkvaliteten? Det finnes også egne skjema og tester som er utarbeidet for å få et mer fullstendig inntrykk av funksjonsnivået.

Inn under dette punktet hører også kartlegging av ressurser. Det kan være lett å glemme at du har hatt et liv før du kom på sykehjemmet. Kanskje har du lyst til å delta i matlaging, vedlikeholdsarbeid eller være forsanger? Har du interesser eller kunnskap fra yrkesliv og fritid, er det viktig at dette kommer med slik at man kan ta hensyn til dette og legge til rette for at alle får brukt sine evner så mye som mulig.

Ønsker og behov

Det hører med at du forteller litt om din egen situasjon og forventninger til framtida. Vanlige spørsmål fra helsepersonell kan være;

Hva tenker du om framtida?

Hva slags mål skal du og vi ha med behandlingen og oppholdet på sykehjem?

Trygderettigheter og økonomi

Hva koster det å være på sykehjemmet og hvor mye penger kan man disponere selv?

Hvem betaler for utgifter til helsetjenester?

Hvordan reiser man til behandling hos for eksempel kiropraktor eller øyelege?

Livets slutt

Noen er innlagt i sykehjem for opptrening etter sykdom, og de skal hjem etter sykehjemsoppholdet. For andre har sykdoms- eller aldersutviklingen kommet så langt at det ikke er realistisk å planlegge hjemreise. Man kan leve mange gode år på sykehjem, men på et eller annet tidspunkt tar livet slutt. Før dette skjer, har dessverre mange opplevd å få problemer med hukommelse og redusert evne til å uttrykke seg om sine tanker omkring døden og de siste dagene av livet. Det er utarbeidet en egen informasjon om akkurat dette temaet som du får utlevert dersom du ønsker det. Du kan også reservere deg mot å motta slik informasjon, eller reservere deg mot deler av den. Snakk med sykepleieren, vernepleieren eller legen om dette.

Vil du vite mer?