Nyhetsartikkel

Lesevansker i barndommen og kognitive evner i eldre alder

Lesevansker i barndommen er forbundet med dårligere kognitive ferdigheter i eldre alder og større sannsynlighet for testskår som indikerer demensrisiko.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Journal of Epidemiology & Community Health i juli 20211.

Utdanningsnivå påvirket bare delvis disse forbindelsene, som fremhever de langvarige effektene lesevansker i barndommen har på kognitive evner gjennom hele livet, sier forskerne.

Les også: Skjermbruk og lesing blant førskolebarn

Kognitive evner

Kognitive evner, eller kognisjon, er et vanlig begrep innen medisinen og psykologien. Det omfatter blant annet evne til oppfatning, tenking, oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, språk og kommunikasjon.

Lesevansker rammer 2-15 prosent av befolkningen. Tidligere forskning har vist at lesevansker vedvarer til midt i livet og kan knyttes opp mot lavere inntekt, dårligere selvbilde og større andel psykisk sykdom. Inntil nå har det ikke vært forsket mye på innvirkningen lesevansker i barndommen kan ha på kognitiv aldring.

Les også: Høytlesing for barn: Trykte bøker ga bedre samspill enn e-bøker

Britisk studie

Forfatterne bak studien hentet data fra en langtidsstudie som inkluderte 5362 personer som ble født i England, Wales og Skottland i 1946.

Lesevansker ble formelt målt i 11-års alderen. Verbale evner, hukommelse og prosesseringshastighet ble målt da de var 43, 53, 60-64 og 69 år.

Da deltagerne ble 69 år tok de også en test som brukes for å avdekke kognitiv svekkelse og demensrisiko (Addenbrooke`s Cognitive Exam).

Det ble tatt høyde for faktorer som kunne påvirke resultatet. Så som: Utdannelsesnivå, sosioøkonomisk stilling i barndom og voksen alder, og psykisk helse.

Bare delvis endret av utdanningsnivå

Komplett informasjon fra alle disse testene fant de hos 1051 av deltagerne. Analysen viste at lesevansker i 11-års alderen var forbundet med dårligere hukommelse ved de ulike testene som ble gjort, og lavere skår på testen som ble gjort for å se etter kognitiv svekkelse. Det vil si lavere skår både ved flyt, språk, oppmerksomhet, hukommelse og visuospatielle ferdigheter.

Høyere leseskår i 11-års alderen var forbundet med bedre kognitiv funksjon på alle områder i en alder av 69 år. Disse forbindelsene ble bare delvis endret av utdanningsnivå.

Etter å ha tatt kognitiv evne i barndommen i betraktning, var lesevansker betydelig forbundet med dårligere skår i verbale kognitive funksjoner (flyt, språk og hukommelse), men ikke i ikke-verbale funksjoner som oppmerksomhet og visuospatielle ferdigheter (evne til å tolke/bearbeide informasjon gjennom synet) i en alder av 69 år.

Les også: Syv tips for god hjernehelse

Viktige funn

Studien er en observasjonsstudie og kan ikke fastslå årsak. Den har flere begrensninger. For eksempel hadde personer med lavere leseferdigheter og svekkede kognitive evner større sjanse for å droppe ut av studien. Lesevansker kan også ha sammenheng med underliggende tilstander som utviklingssykdommer, dysleksi eller autisme.

Forfatterne konkluderer med at funnene er viktige fordi de viser den langvarige effekten lesevansker kan ha på kognitiv helse gjennom livsløpet.

Kilder

Referanser

  1. John A, Stott J, Richards M. Childhood reading problems and cognitive ageing across mid to later life. J Epidemiol Community 2021. jech.bmj.com