Informasjon

Inneklima og tobakksrøyk

Tobakksrøyk består av en kompleks blanding av mer enn 4 000 forskjellige kjemiske stoffer. Minst 40 av disse stoffene er kjent for å være kreftfremkallende.

Basert på artikkel fra Folkehelseinstituttet.

Forekomst

Alle steder hvor det røykes.

Helseeffekter

Ved passiv røyking finner man de samme helseskader som ved aktiv røyking. Ved kortvarig påvirkning vil mange mennesker føle ubehag. Symptomene kan være irritasjon i øyne, hoste, sår eller tørr hals, tetthetsfølelse i brystet og tungpustethet.

Det er funnet mer astma blant barn med foreldre som røyker. Passiv røyking øker også alvorlighetsgraden av astma. Barn fra hjem hvor foreldrene røyker, er hyppigere utsatt for akutte luftveissykdommer og mellomørebetennelser enn barn fra hjem hvor det ikke røykes. Mye tyder på at personer utsatt for passiv røyking har økt risiko for utvikling av kronisk lungesykdom.

Utsettes gravide for passiv røyking, kan dette føre til redusert fødselsvekt. Det er også påvist økt risiko for krybbedød dersom barnet er utsatt for passiv røyking etter fødselen.

Passiv røyking over lang tid øker risikoen for lungekreft. Terskelen for utløsning av hjertekrampe hos hjertesyke reduseres ved passiv røyking. Mange undersøkelser viser også at aktiv og passiv røyking øker risikoen for hjerteinfarkt.

Tiltak

Der det røykes innendørs, er dette som oftest den dominerende og helsemessig mest betenkelige forurensningskilden. På bakgrunn av de veldokumenterte alvorlige helseeffektene selv ved lave nivåer av tobakksrøyk, bør røyking ikke forekomme innendørs. Tiltak for å redusere bruk av tobakk og redusere passiv røyking er meget viktige tiltak for å bedre befolkningens helse. Forbud mot røyking på serveringssteder ble innført 1. juni 2004.

Kilde