Informasjon

Halvparten av eldre sykehuspasienter er underernærte

Inntil 30 prosent av pasienter ved norske sykehus er underernærte. Dette fører til at flere dør, og til mer sykdom.

Problemet er størst blant de eldre pasientene, der hele fem av ti er underernærte. Underernæringen fører til økt sykelighet, økt dødelighet, redusert livskvalitet og flere liggedøgn i sykehus. Manglende interesse og kunnskap fører til at det er lite som blir gjort med problemet.

Ifølge Sosial- og helsedirektoratets publikasjon "Når matinntaket blir for lite..." (nov 2006) har Europarådet dokumentert at inntil 30 prosent av pasientene i europeiske sykehus er underernærte. Studier fra norske sykehus bekrefter disse tallene. En av de norske undersøkelsene det blir vist til, ble gjort blant 103 eldre pasienter som var innlagt på medisinsk avdeling ved et norsk sykehus. 50 til 80 prosent av dem viste tegn på underernæring.

Morten Mowé er seksjonsoverlege ved Medisinsk klinikk ved Aker Universitetssykehus, spesialist i indremedisin og geriatri (geriatri er betegnelsen på fagområdet om sykdommer hos gamle), og leder for Norsk geriatrisk forening. Han har deltatt i arbeidsgruppen bak "Når matinntaket blir for lite", i tillegg til at han har publisert en rekke andre artikler i både nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter om temaet. I 1998 avla han sin doktorgradsavhandling med temaet eldre og ernæring/underernæring.

Mange årsaker

Morten Mowe
Morten Mowe

- Det er mange årsaker til at eldre blir underernærte. Noen blir det på grunn av kroniske sykdommer som fører til at matlysten forsvinner og kroppens forbrenning øker. KOLS er et eksempel på en sykdom som fører til økt forbrenning. Ellers er det jo kjent av kreftpasienter ofte blir tynne og magre. Til tross for at det i 2003 ble kjent at det var flere overvektige enn undervektige i verden, så sliter mange eldre fortsatt med at de er for tynne. I tillegg ser vi at de som er undervektige, ofte har ulike typer vitaminmangel, sier Mowé.

I følge amerikanske tidsskrifter oppstår blant annet sekundær proteinmangel gjerne som en komplikasjon til AIDS, kreft, kronisk nyresykdom, magetarm-lidelser og andre sykdommer.

- Sekundær proteinmangel er nok like vanlig i Norge som i andre vestlige land, men akkurat når det gjelder AIDS, tror jeg utviklingen i behandlingen har kommet så langt at det også er lettere å stoppe vekttapet, sier Mowé.

Neste side