Informasjon

Europeisk helsetrygdekort

Er du medlem av folketrygden i Norge, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort.

Informasjon fra HELFO

Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Europeisk helsetrygdkort er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort. For mer utfyllende informasjon om kortet og bestilling av kort,se HELFOs hjemmesider

Hvem har rett til helsetrygdekort?

Du må i utgangspunktet være medlem av norsk folketrygd og i tillegg være enten norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits.

​Ordningen omfatter også familiemedlemmer, det vil si ektefelle, barn under 18 år og førsørgede barn over 18 år. Likestilt med ekteskap er registrert partnerskap og samboere som har eller har hatt felles barn. Vær oppmerksom på at hvert enkelt familiemedlem må ha med seg hvert sitt kort!

Personer med flyktningstatus eller statsløse kan ha rett til Europeisk helsetrygdkort.

Fra 1. juni 2012 skal også norske pensjonister bosatt i EØS-området (for eksempel Spania) eller Sveits, og som har blankett E121 fra Norge, bestille Europeisk helsetrygdkort fra HELFO selv om de ikke er medlem i folketrygden.

Hva gir kortet deg rett til?

Når du viser fram ditt europeiske helsetrygdkort hos behandleren, har du krav på nødvendig medisinsk behandling i det landet du er i, på samme vilkår som de som bor der. Derfor må du betale de samme egenandelene som landets innbyggere.

Når du får vurdert hva som er nødvendig behandling, skal det tas hensyn til hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare.

Du har rett til de helsetjenester som er nødvendige for at du på medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet i landet du besøker.

Helsetrygdkortet gir kun rett til nødvendig medisinsk behandling ved sykehus eller lege som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg i. Europeisk helsetrygdkort vil kunne gi rett til visse nødvendige pleie- og omsorgstjenester etter reglene i det landet du reiser til.

Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet.