Informasjon

Meflokin (Lariam)

Meflokin er en forebyggende medisin mot malaria.

Fra Folkehelseinstituttet: Forebygging av malaria hos reisende; 2018.

Generelt

Mygg (Aedes)

Meflokin brukes forebyggende i områder hvor det forekommer malariaparasitter som er motstandsdyktige (resistent) mot klorokin. Meflokin virker på malaria-parasitten i den fasen hvor parasitten angriper og oppholder seg i kroppens røde blodlegemer. Preparatet er virksomt mot alle fire artene av malariaparasitten: P (Plasmodium) falciparum, P. malariae, P. ovale og P. vivax.
Meflokin kan også brukes til behandling av sykdommen, men da i 4-5 ganger høyere doser.

De fleste bivirkningene som oppstår ved meflokinbruk har vist seg når 3 doser er tatt. Det er derfor vanlig å anbefale at man starter med dette medikamentet 2-3 uker før avreise (1 dose per uke) for å sjekke at preparatet tåles mens det enda er tid til å skifte behandling. Man bør også helst ha minst 2 doser i kroppen før innreise til malariaområde for å oppnå tilstrekkelig nivå av medisinen i kroppen.

Dersom det kommer bivirkninger senere, under opphold i malariaområde, anbefales skifte av behandling1

Barn under 5 kilo bør ikke bruke meflokin. Personer med kjent psykiatrisk sykdom eller med epilepsi bør ikke bruke dette preparatet. Dykkere kan i følge Divers Medical Advisory Committee (DMAC) USA, benytte meflokin dersom de har brukt dette tidligere uten bivirkninger.

Bivirkninger

Det er rapportert bivirkninger ved dette medikamentet, spesielt psykiske og nevrologiske bivirkninger: søvnproblemer, mareritt, depresjon, forvirring, eller svimmelhet, øresus eller koordinasjonsproblemer. En kontrollert studie viste bivirkningsforekomst på 9 prosent hos kvinner og 3 prosent hos menn. Forskjellen mellom menn og kvinner kan forklares ved at kvinner i gjennomsnitt får noe høyere konsentrasjoner av dette stoffet i blod.

Meflokin skal ikke brukes av personer som har eller har hatt psykiske sykdommer som depresjon, angstlidelser, schizofreni eller andre psykiatriske sykdommer.

Alle som får utskrevet meflokin må informeres om muligheten for psykiske bivirkninger.

Amerikanske helsemyndigheter advarer mot slike bivirkninger fordi de i noen tilfeller kan bli svært langvarige. Det anbefales derfor at man straks slutter med medikamentet dersom nevrologiske eller psykologiske bivirkninger skulle oppstå.

Dosering

Meflokin er godkjent som forebyggende behandling av malaria. Preparatet skal tas én dag per uke, dosering etter kroppsvekt (kfr tabell under). Preparatet kan brukes som forebyggende behandling i måneder og år uten pauser (i motsetning til atovakvon-proguanil).

  • Behandlingen startes minimum 1 uke, men helst 2-3 uker før innreise til malariaområde
    • Kommentar fra NEL/NHI.no: Oppstart 2-3 uker før avreise anbefales for nye brukere for å kunne fange opp ev. bivirkninger og endre behandling om nødvendig
  • Dosering er cirka 5 mg/kg som tas i én dose på én fast dag hver uke under hele oppholdet (se tabell)
  • Behandlingen fortsetter 4 uker etter utreise fra malariaområde
Dosering 1 dag per uke
Kroppsvekt (kg) Antall tabletter per dose
0-5 Ikke anbefalt
5-20 1/4
20-30 1/2
30-45 3/4
> 45 1

Graviditet

Gravide bør frarådes å reise til malariastrøk. Dersom den gravide likevel velger å reise, er det viktig å bruke adekvat forebyggende behandling. Meflokin skal bare brukes til gravide dersom fordelen oppveier en mulig risiko. På grunn av mulig økt risiko for spontanabort frarådes bruk av meflokin i 1. trimester. Av samme grunn bør graviditet unngås de første 3 månedene etter avsluttet behandling med meflokin. Meflokin har blitt brukt i 2. og 3. trimester uten at det er sett økt forekomst av bivirkninger eller komplikasjoner for barnet.
Preparatet kan brukes under amming fordi lite går over i melken.

Interaksjoner

Meflokin kan påvirkes av annen medisin som brukes, og andre medisiner kan påvirke effekten av meflokin. Samtidig bruk av betablokkere og meflokin gir økt risiko for svekket hjerte. Husk derfor å informere legen din om annen medisinbruk.

Kfr. felleskatalogen.no/medisin/interaksjon (for legen)

Hvor god er beskyttelsen?

Selv om dette er et effektivt preparat, så gir heller ikke denne medisinen 100 prosent beskyttelse. Det er derfor viktig at du alltid tar kontakt med lege dersom du får feber etter opphold i malariaområde selv om du har tatt medisiner som foreskrevet. Feber etter slike opphold betraktes som malaria inntil det motsatte er bevist. Husk at malaria kan være en livsfarlig infeksjon dersom den ikke blir behandlet raskt.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. FDA. U.S. Food and Drug Administratioin. FDA Drug Safety Communication: FDA approves label changes for antimalarial drug mefloquine hydrochloride due to risk of serious psychiatric and nerve side effects. 29.07.2013