Informasjon

Malaria - smitteforebygging

Temaside om Korona

Hvor er jeg utsatt for malariasmitte?

Risikoen for å bli smittet med malaria kan variere både mellom de ulike land, mellom ulike områder innen landene, og mellom årstider (regntid). I utarbeidelsen av anbefalingene er risikoen for malariasmitte veid opp mot risikoen for bivirkninger ved bruk av medikamentell profylakse (forebygging). Generelt er risikoen for medikamentelle bivirkninger størst i starten av behandlingen, mens risikoen for smitte med malaria øker med lengden av oppholdet i et malariaområde. For enkelte land har derfor lengden av oppholdet i malariaområdet betydning for om det anbefales bruk av medikamentell profylakse eller ikke.

Hele Afrika sør for Sahara, bortsett fra deler helt sør, er høyrisikoområde for å få malaria og alle reisende til dette området bør benytte både myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse. For spesielle grupper som befinner seg langt fra lokalt helsevesen i dette området, kan det i sjeldne tilfeller, i tillegg til profylakse, være aktuelt å utstyre den reisende med selvbehandlingspakke mot malaria.

Se "Vaksinasjoner og malariaprofylakse ved utenlandsreiser"

Forrige side Neste side