Informasjon

Reisesyke

Reisesyke er kvalme og uvelhetsfølelse som enkelte erfarer under transport, enten i bil, fly, tog eller båt. Men det kan også forekomme når kroppen er i ro men synsfeltet er i stor bevegelse, såkalt "cyber-kvalme".

Hva er reisesyke?

Mennesket er utstyrt med et balanseorgan som registrerer forandringer i kroppens stilling, og som gjør oss i stand til å korrigere forandringer i kroppsstillingen. Hvis stimuleringen av dette organet blir for stor, kan det oppstå kvalme og oppkast, uvelhet, blekhet, hjertebank, hodepine - alt dette som kalles reisesyke. En teori går ut på at reisesyke kan utløses dersom syns- og balanseinntrykk ikke stemmer overens. Derfor utløses reisesyke lettere dersom en ikke kan se ut fra kjøretøyet, og reisesyke kan utløses av bevegelser på et kinolerret selv om kroppen er i ro. Reisesyke blir ofte utløst i virtuelle omgivelser, såkalt cyber-kvalme1.

Ulike sanseopplevelser som syn, hørsel, lukt og smak kan bidra til at kvalme og uvelhet lettere fremkalles. På samme måte kan angst og negativ forventning spille en rolle.

Forebygging

 • Forsøk å fiksere blikket mot et stabilt punkt framover, for eksempel mot horisonten under båttur, eller langt foran bilen
 • Det er nyttig å ha fritt syn framover, se gjennom frontruten, og sitt i fartsretningen på tog
 • Dersom det er praktisk mulig kan det hjelpe å ligge dersom det ikke ødelegger for utsynet
  • På båttur be om lugar nær midten av skipet
  • På fly be om sete like foran vingene
 • Eksperimenter tyder på at det kan hjelpe å unngå hodebevegelser, eventuelt fiksere/støtte hodet dersom mulig
 • Unngå lesing og lignende - dette forsterker konflikten mellom bevegelse og syn
 • Frisk luft er ofte nyttig
 • Gjentatte eksponering for den kvalmeutløsende bevegelsen vil ofte føre til bedring på sikt

Som en generell regel gjelder at forebyggende behandling er det beste, da reisesyke kan være vanskelig å behandle hvis den først har inntrådt.

Forebyggende medisiner

Medikamenter virker best dersom de tas før kvalmen melder seg. Dersom kvalmen er under utvikling stanser ofte aktiviteten i magesekken opp, og medisinen bør da gis i en annen form, det vil si som plaster eller stikkpille.
Det kan også være nyttig å huske at dersom medisiner benyttes kan det forsinke den tilvenningen som gjør at bevegelsene etterhvert tåles.

Det er hovedsakelig to typer medikamenter som benyttes mot reisesyke:

Antihistaminer

Virker ved at de hemmer balansesenteret og i tillegg har en kvalmedempende effekt. De fleste gir døsighet, noe som har resultert i at enkelte preparater er tilsatt koffein (gjør deg mer våken). Preparatene skal tas 1-2 timer før avreise. Man skal være oppmerksom på at de ikke skal kombineres med alkohol, og vedkommende som kjører bilen eller båten, skal ikke ta slike medikamenter.

Eksempler på medisinnavn er Marzine og Postafen, som begge fås uten resept. Begge preparatene har fått endret preparatekst (2010) til kun å gjelde for voksne og barn over 12 år. RELIS (regional legemiddelkomite) og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har begge vurdert dette, og konkluderer at preparatene også er trygge å bruke hos barn2.

 • Dosering syklizin (Marzine):
  • 2-5 år: 1/4 tablett 1-2 timer før virkning ønskes
  • 6-12 år: 1/2 tablett 1-2 timer før vikning ønskes, maksimum 3 doser per døgn
  • British National formula (BNF for children) anbefaler syklizin som kvalmestillende helt ned til 1 mnd alder: dosering 0,5 mg per kg kroppsvekt opptil 3 ganger daglig
 • Dosering meklozin (Postafen)
  • 1-5 år: 1/4 tablett 2 ganger i døgnet (tas 1-2 timer før ønsket virkning)
  • 5-12 år: 1/2 tablett 2 ganger i døgnet

Det anbefales bruk av tablett-deler for å sikre rett dosering. Ingen av virkestoffene kan løses i vann.

Skopolamin

Scopolamin er et såkalt antikolinergikum. Det virker ved å hemme brekningssenteret i hjernen og har en viss dempende effekt på balanseorganet.

Medikamentet finnes i et plaster. Plasteret festes til huden like bak øret, helst 6-8 timer før reisen starter. Ett slikt plaster kan ha tilstrekkelig effekt i opptil tre døgn. Mulige bivirkninger er tretthet, tørr munn og svimmelhet, men generelt tåles medisinen godt. Effekten er dokumentert i vitenskapelige studier, og den er sannsynligvis like god som ved bruk av antihistaminer3.

Preparatet (Scopoderm) kan ikke benyttes hos barn under 10 år, og det kreves resept fra lege.

OBS! For begge typer preparater gjelder at de kan påvirke effekten av andre medisiner du tar. Du bør derfor rådføre deg med lege dersom du bruker andre medisiner.

Kilder

Referanser

 1. Murdin L, Golding J, Bronstein A. Managing motion sickness. Clinical review. BMJ 2011; 343: d7430. BMJ (DOI)
 2. Grønlie I, Bergmann J. Legemidler ved reisesyke til barn under 10 år. RELIS 2010.
 3. Spinks A, Wasiak J. Scopolamine (hyoscine) for preventing and treating motion sickness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; 6: CD002851. Cochrane (DOI)