Nyhetsartikkel

Bedre læring med hund i klasserommet

Vil det å ha en hund i klasserommet bedre eller forverre konsentrasjonen til skolebarn? Og vil en robothund gi like god effekt som en ekte hund?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en randomisert, kontrollert studie som ble publisert i Human-Animal Interaction Bulletins utgave nummer to i 2014, har forfatterne sett på om samspill og lek med hund, og det å ha en hund i klasserommet, kan øke barns konsentrasjonsevne og oppmerksomhet.

Randomisert, kontrollert studie

Mange mener at tilstedeværelsen til et dyr, eller samspill med et dyr, kan øke oppmerksomhet og konsentrasjon hos både barn, eldre og pasienter. Tidligere studier har støttet dette inntrykket via indirekte variabler, men direkte effekt på barns oppmerksomhet har enda ikke blitt målt, skriver forfatterne i studiens innledning. De utviklet derfor en studie der barn gjennomførte nevropsykologiske konsentrasjonsoppgaver for å undersøke effekten av å leke eller kose med en hund, eller av å ha en hund tilstede i rommet. Studien var en randomisert, kontrollert crossover studie.

24 barn i 10-14 års alder gjennomførte en hukommelsesoppgave og tre nevropsykologiske oppmerksomhetsoppgaver. Forskerne brukte også passiv infrarød "hemoencephalography" for å måle den biologiske påvirkningen av oppmerksomheten. Dette er en teknikk som indirekte måler hjerneaktivitet via varmeutstrålingen fra pannen. Hypotesen er at endringer i varmeutstrålingen reflekterer endringer i nerveaktivitet. Dess høyere den utstrålte varmen er, jo høyere aktivering av hjerneceller.

Best med en ekte hund

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Barna var sammen med enten en trenet terapihund, eller en robothund, i 15 minutter før de gjennomførte testen.

Forfatterne fant bedring i både læringseffekten i hukommelsestesten og den nevropsykologiske oppmerksomhetstesten når barna var sammen med, eller hadde lekt med hunden. Ingen slik effekt ble funnet i de to andre testene. Når barna var sammen med robothunden, ble oppmerksomhetsprosessen som ble målt fortil i hjernen, betydelig redusert i løpet av den tiden testen varte. Denne reduksjonen så de ikke i testene der en virkelig hund ble brukt. I tillegg var signalet fra testen med infrarød hemoencephalography betydelig høyere i alle de tre oppmerksomhetstestene, når hunden var i nærheten av barna. Resultatene fra studien stemmer altså overens med tidligere studier - en hund i klasserommet vil ikke distrahere elevene.

Lyttet mer oppmerksomt

Mange studier har forsøkt å avgjøre om nærværet til dyr kan bedre konsentrasjon og oppmerksomhet hos barn. I en studie fra 2003 fant forfatterne at aktivitet, tilbaketrekking og aggressivt samspill blant barn ble redusert når det var en hund i klasserommet. Nærværet forsterket også gruppeaktivitet og forbedret sosialt samspill. Barna var mer oppmerksomme, og de lyttet bedre til læreren når hunden var tilstede. Flere studier har underbygd dette, men forfatterne kjenner bare til en tidligere studie som har brukt direkte tiltak for å måle dette. Denne studien fant ingen slik effekt, men den hadde en begrenset utforming, noe som gjør at resultatene ikke kan generaliseres.

Alle barna som deltok i studien var sveitsiske. I studien ble kun barn uten konsentrasjonsproblemer inkludert. Barn som hadde hund fra før, eller som var allergiske eller redde for hunder, og barn som ikke ville være med, ble ekskludert fra studien.

Bedre atmosfære med hund i rommet?

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Barna ble fortalt at hunden var med på testen den ene gangen fordi den var redd for å være alene hjemme. Barna ble spurt om de ville leke med hunden før testene begynte. De fikk kun leke rolig med hunden. Dette var for å unngå økt blodgjennomstrømming hos barna før testene begynte. I kontrolltestene lekte barna med robothunden AIBO.

Kanskje endret hundens tilstedeværelse atmosfæren for barna. At de selv oppga at de følte seg mer vel når hunden var der, støtter denne oppfatningen. Tidligere funn antyder at hunder påvirker hvordan vi oppfatter omgivelsene. Kanskje stolte barna mer på forskerne, og følte seg mer avslappet når hunden var i rommet. Selv testene og rommet kan ha virket mindre truende med en hund tilstede.

Begrensninger

Blant begrensningene i studien er det at det var få deltagere, lite variert testgruppe, og at målemetoden av hjerneaktivitet er lite brukt. Tidligere studier har vist at metoden kan brukes effektivt til å behandle pasienter. Metodene er altså lovende, men de bør tolkes med forsiktighet. Samtidig skriver forskerne at det var en styrke for studien at det ble brukt ulike målemetoder, og at de kontrollerte for mange faktorer, som romtemperatur og tid på dagen. De skriver også at de fant at det ikke var nødvendig å ha hund fra før for å få effekt av å ha en hund i rommet. Videre anbefaler de at det forskes mer på dette, gjerne med større antall deltagere og mer varierte grupper, deriblant barn med ADHD.

Forfatterne konkluderer med at nærvær og samspill med hund, kan øke oppmerksomhet og konsentrasjon hos barn.

Human-Animal Interaction Bulletin er en seksjon av Society of Counseling Psychology, og hører inn under American Psychological Association.

Kilder

Referanser

  1. Hediger K, Turner DC. Can dogs increase children's attention and concentration performance? A randomised controlled trial.. Human-Animal Interaction Bulletin 2014; 2 (2): 21-39. www.apa-hai.org