Nyhetsartikkel

Humor og den mørke triaden

Personer med høyt nivå av machiavellisme og psykopati foretrekker humor karakterisert av hån og latterliggjøring.

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert i tidsskriftet Personality and Individual Differences i august 20221.

Studien undersøkte forholdet mellom åtte ulike markører for humor.

Deltagerne var 715 voksne i alderen 19-23 år som fylte ut to ulike spørreskjema. 188 av deltagerne var menn og 527 av deltagerne var kvinner.

En av de to undersøkelsene så på hva slags humor de likte. Den andre var en test for den mørke triaden.

Den mørke triaden viser til personlighetstrekk som har det til felles at de bruker andre mennesker til sin fordel. Dette kan være personer som søker beundring og spesialbehandling (narsissisme), personer som er ufølsomme og mangler evne til empati (psykopati), og personer som manipulerer og utnytter andre (machiavellisme).

 Positiv humor

Ifølge forfatterne er humor et relativt stabilt personlighetstrekk. En modell som beskriver åtte ulike humorstiler, ble presentert i en studie i 20182.

Ifølge den er det fire lettere stilarter som deler et positivt grunnlag for mellommenneskelig samarbeid, velvilje, positive følelser og kognitive evner. Disse fire er:

  • Moro: Målet er å spre godt humør og godt samvær
  • Humor: Målet er å vekke sympati for medmennesker som kommer til kort, samtidig som man holder seg til et aksepterende og rolig verdensbilde.
  • Nonsens: Leker med uoverensstemmelser og latterlighet uten noen hensikt.
  • Vidd: Evnen til å leke med ord og skape kloke tanker

Mørkere humor

Den mørkere humoren er relatert til hån og latterliggjøring. Alle de mørkere humorstilene var relatert til den mørke triaden. Disse er:

  • Ironi: Rettet mot å skape en gjensidig følelse av overlegenhet ved å si det motsatte av det en mener.
  • Satire: kjennetegnes av at man spotter det man mener er feil, svakt og dumt
  • Sarkasme: Basert på å være kritisk til andre og forakt.
  • Kynisme: Rettet mot å svekke allment kjente verdier.

Målet med studien var å styrke eksisterende bevis knyttet til den mørke triaden og foretrukket humor.

Bruker humor til å manipulere andre

Machiavellisme er knyttet til negativ humorstil med aggressive og selvødeleggende holdninger, men ikke med de positive humorstilene. De som har dette personlighetstrekket, bruker slik humor som et middel til å manipulere andre. Dette gjør de både ved å bruke aggressiv humor til å direkte nedvurdere andre, og ved å bruke selvødeleggende humor for å manipulere andre på en mer subtil måte.

Psykopati er knyttet til aggressive og selvødeleggende humorstiler. Aggressiv humor representerer også en tilsiktet måte å manipulere andre, for eksempel gjennom nedsettende vitser.

Personer med narsissistiske trekk var knyttet til både mørke og lettere humorstiler, men mest de lettere humorstilene. De bruker antagelig positiv humor som en måte å forbedre sitt eget omdømme på når de samhandler med andre, skriver forfatterne. Aggressiv humor ble brukt til å mobbe eller manipulere andre.

Som forventet

I diskusjonen skriver forfatterne at de hadde forventet at psykopati og machiavellisme var knyttet til mørkere humor. Psykopati hadde sterkest knytning til hånlig stil (satire, sarkasme og kynisme). Machiavellisme var mer knyttet til ironi. Narsissisme var - som forfatterne forventet - også mer knyttet til de lettere humorstilene.

Kilder

Referanser

  1. Dionigi A, Duradoni M, Vagnoli L. Humor and the dark triad: Relationships among narcissism, Machiavellianism, psychopathy and comic styles. Personality and Individual Differences 2022. www.sciencedirect.com
  2. Ruch W, Heintz S, Platt T, Wagner L, Proyer RT. Broadening Humor: Comic Styles Differentially Tap into Temperament, Character, and Ability. Frontiers in Psychology 2018. www.frontiersin.org