Informasjon

Psykisk velvære øker sjansen for å overleve brystkreft

Ifølge danske forskere er det flere brystkreftpasienter som overlever dersom de har det godt psykisk.

De danske forfatterne bak denne studien1 publisert i Breast Cancer Research and Treatment i oktober 2007, undersøkte om psykisk velvære og andre mål for selvvurdert helse var forbundet med risiko for tilbakefall og død.

Deltagerne i studien var 1588 nydiagnostiserte brystkreftpasienter. Pasientene deltok i en spørreundersøkelse i perioden fra juni 1991 til februar 1996, deretter ble de fulgt frem til mars 2005. På den tiden pasientene deltok i undersøkelsen, var de uten symptomer på kreft.

Lavere risiko for tilbakefall og død

Ettersom sammenhenger mellom psykisk velvære og overlevelse kunne skyldes fysiske symptomer, ble informasjon om pasientenes egne vurderinger av fysisk funksjon, tretthet, samlet fysisk tilstand og samlet livskvalitet også inkludert.

I alle tilfellene var psykisk velvære og lav grad av tretthet forbundet med en bedre prognose. Disse pasientene hadde lavere risiko for tilbakefall og død i de 13 årene som fulgte etter brystkreftoperasjonen, enn andre pasienter.

To mulige mekanismer

Forskerne viser til to mulige mekanismer for hvorfor psykisk velvære og fravær av tretthet skal ha en slik positiv effekt.

  1. Pasientene har lavere risiko fordi de opplever psykisk velvære og ikke føler seg trette. Motstandskraften mot kreften økes kraftig av de positive tilstandene, eller svekkes av det motsatte.
  2. Psykisk velbefinnende og manglende tretthet avspeiler både den fysiske og den psykiske robustheten.

Det er godt dokumentert at ulike inngrep kan forbedre vårt psykiske velbefinnende - blant annet vet man at fysisk aktivitet hjelper mot tretthet. Pasientenes møte med menneskene i helsetjenesten i behandlingssammenheng har også stor betydning for den psykiske helsen.

Andre resultater i andre liknende studier

Funnene i studien strider i mot funnene i fem andre studier. Forfatterne i den aktuelle studien påpeker at fire av de andre studiene var markert mindre enn denne studien, og at man da kan ha oversett sammenhenger. Det er også mange forskjeller i variabler, pasientsammensetning og analysemetoder, men man vet ikke om slike forskjeller forklarer avviket i resultater.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Groenvold M, Petersen MA, Idler E, Bjorner JB, Fayers PM, Mouridsen HT. Psychological distress and fatigue predicted recurrence and survival in primary breast cancer patients.. Breast Cancer Res Treat. 2007; 105: 209-19.