Intervju

Resiliens -om å håndtere en påkjenning

Temaside om Korona

Korona og resiliens

- Hva kjennetegner de som har stor grad av resiliens?

- Dette spørsmålet er vanskelig å svare på uten å vise til en spesifikk påkjenning. Det som kjennetegner resiliens til en påkjenning (for eksempel koronapandemien), er ikke nødvendigvis det som kjennetegner resiliens i en annen (for eksempel krig). Når dette er sagt, så har vi en del evidens for hva som kjennetegner individer som har vist seg å være resiliente under "normale" påkjenninger i den vestlige verden, sier Engen.

Han forteller at forskningen de har gjort på resiliens i forbindelse med korona, er ganske illustrerende på dette punktet.

- Her identifiserte vi en rekke psykososiale faktorer som var assosierte med lavere selvrapportert stress som følge av innskrenkningene som ble gjort i samfunnet. Den viktigste faktoren vi fant, var noe vi kaller "Positive Appraisal Style", som kan oversettes som å ha en positiv fortolkningsstil, eller en slags gjennomgående optimisme, hvor man tenker på det man opplever som noe man kan lære av, at man har tiltro til at ting ordner seg til sist.

Engen forteller at en annen viktig faktor forskerne identifiserte, var hvorvidt man opplevde at man hadde tilstrekkelig sosial støtte.

- Et viktig moment her er at vi ikke hadde noen god måte å måle hvorvidt personer faktisk hadde sosial støtte, men det peker på at resiliens fremmes av både interne og eksterne faktorer. På den andre siden fant vi at nevrotisisme - et personlighetstrekk som er assosiert med lett utløsbare negative følelser - var knyttet til mer opplevd stress under pandemien. Dette er ikke spesielt overraskende, men peker på at det er noen personlighetsfaktorer som virker inn på hvorvidt man er resilient, sier han.

- Et viktig moment vi også så, var hvor sterkt påvirket disse faktorene var av sosioøkonomisk status, spesielt inntekt og utdannelsesnivå. Dette tyder på, kanskje ikke overraskende, at tilgang til strukturelle ressurser "bufrer" mot effekten av stress, og gjør ens "iboende" faktorer mindre viktige.

Forrige side Neste side