Informasjon

Tilfredshet i samlivet

Godt eller dårlig samliv? Det er avgjørende for om vi føler at livet er bra.

Særlig for kvinner er tilfredsheten nært knyttet til hvordan samlivet fungerer.

Forskere fra Statisitisk sentralbyrå har i siste utgave av Samfunnsspeilet skrevet en artikkel om parforhold og livskvalitet. Datamaterialet er hentet fra Studien av livsløp, generasjon og kjønn, som er en nasjonal intervjuundersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå og forskningsinstituttet NOVA.

Det er kanskje ikke overraskende at et dårlig parforhold ikke gjør hverdagen lettere: Analysen av den nasjonale intervjuundersøkelsen viser at både menn og kvinner i gode parforhold har høyere livskvalitet enn de som lever i dårlig fungerende forhold.

Les også: Et lykkelig ekteskap hjelper mot hjertesykdom

Videre viser tallene at blant dem som lever i dårlig fungerende forhold, er tre ganger så mange ensomme og deprimerte som blant de som er i forhold som fungerer best. Dette er temmelig likt for menn og kvinner, men kvinner oppgir at de er noe mer ensomme og deprimerte i samlivet, uansett om samlivet fungerer godt eller dårlig.

Mindre risiko for hjertesykdom

En tildigere artikkel i NHI.no beskriver også hvordan et godt parforhold har innvirkning på den fysiske helsen.

Artikkelen viser til American Psychological Association, som fastslår at kvinner i lykkelige ekteskap har mindre risiko for å utvikle risikofaktorer som kan føre til hjertekarsykdom enn andre middelaldrende kvinner. Disse helsefordelene inkluderer lavere blodtrykk og lavere kolesterol.

Les denne artikkelen her

I SSB-artikkelen, skriver forfatter Anders Barstad at gjentatte funn i samfunnsforskningen viser at gifte og samboende har bedre psykisk helse og høyere livskvalitet enn enslige. Men at det gjerne ikke tas hensyn til forskjeller i kvaliteten på samlivet. Det tas heller ikke hensyn til at gruppen med enslige er mangeartet – som at mange enslige kan ha romantiske relasjoner, selv om de ikke lever i et parforhold. Noen ønsker heller ikke å leve sammen med andre. SSB-artikkelen har derfor ved hjelp av et norsk datasett tatt hensyn til kvaliteten på samlivet, og om den enslige har kjæreste eller ikke.

Forskerne har deretter sett på konsekvensen av samlivsstatusens kvalitet sett i lys av tre velferdsproblemer: liten tilfredshet med livet, depresjon og ensomhet.

Les også: Hvor lykkelig er du?

Singel eller kjæreste

Blant mennesker som lever i gode samliv, er det under en av ti som er relativt utilfreds med tilværelsen.

Les også: Sexliv i alderdommen

Blant dem som lever i samliv som fungerer dårlig, er mer enn fire av ti lite tilfredse. Om lag tre ganger så mange er ensomme og deprimerte blant dem som lever i dårlig fungerende forhold, sammenlignet med de best fungerende. De relative forskjellene er nokså like for menn og kvinner. Uansett samlivskvalitet er kvinner noe mer deprimerte og ensomme i samlivet enn menn.

Det er også store forskjeller blant de enslige, særlig for menn: 23 prosent av enslige menn med kjæreste er relativt misfornøyde med livet. Andelen blant skilte og separerte (uten kjæreste) er vel dobbelt så høy.

Når det gjelder ensomhetsfølelse og depresjon, er tendensen den samme. I kvinnegruppen er forskjellene mindre, selv om også kvinner med kjæreste gjennomgående kommer bedre ut enn de skilte og separerte.

Men hvem kommer dårligst ut?

Blant kvinner er det de som lever i dårlig fungerende samliv som er minst tilfredse med livet, sammen med de skilte og separerte. Blant menn er det de skilte og separerte som er minst tilfredse.

Mønsteret for depresjon er mindre klart, men blant menn kommer alle grupper enslige, med unntak av de som har kjæreste, relativt dårlig ut, sammen med de som lever i vanskelige samlivsforhold. Blant kvinner er det de som lever i dårlige forhold eller som er skilt eller separert som er mest deprimert.

Kjæreste betyr mye

Å være ensom er i større grad knyttet til tapet av en ektefelle, enten dette er gjennom skilsmisse,separasjon eller dødsfall. Dette gjelder både for menn og kvinner.

Les også: Å miste en kjær

Å ha en kjæreste ser ut til å bety mye, særlig for menn. Det gjelder først og fremst for risikoen for å oppleve ensomhet.

Blant kvinner er det ingen sikre forskjeller i ensomhetsrisiko mellom de som har kjæreste, og de som er enslig ugift, - men for menn er denne forskjellen stor.

Les også: Forelsket, men hvorfor?

Kilder

Referanser

  1. www.ssb.no