Informasjon

Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonens hovedoppgave består i å sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, og at lovverket brukes slik det er tenkt. Det er også Kontrollkommisjonen du klager til dersom du er uenig i sykehusets vedtak om å legge deg inn mot din vilje.

Kontrollkommisjonens arbeid består i å drive tilsyn og behandle klagesaker i de psykiatriske institusjonene de har ansvar for. De snakker med pasienter som er innlagt, og informerer dem om klageretten. Klageretten er noe sykehuset har plikt til å informere pasientene om. Kontrollkommisjonen skal komme både på uanmeldte og planlagte besøk i psykiatriske avdelinger. Det er for å se til at alt går riktig for seg, og at sykehuset overholder det regelverket de er underlagt.

Kontrollkommisjonens behandling av klager

Kontrollkommisjonen består av en dommer (altså en jurist), en lege og to representanter uten medisinsk eller juridisk bakgrunn. Oftest er disse politisk oppnevnt.

Dersom du blir innlagt mot din vilje i en psykiatrisk enhet, skal du innen 24 timer bli undersøkt av en spesialist i psykiatri. Overlegen skal da orientere deg om din rett til å klage på innleggelsen, og du skal få den hjelpen du trenger til å klage.

Når klagen legges frem for kommisjonen, skal du på forhånd ha fått tildelt en advokat som skal fremme ditt syn og orientere om hvilke rettigheter du har. Det vil bli bestemt en dato der klagesaken skal behandles, og da vil det være kommisjonen, du, advokaten din og en representant fra sykehuset, oftest behandlende overlege, som skal møte der. Når møtet er satt, skal dommeren, som er Kontrollkommisjonens formann, først orientere om hvorfor møtet blir avholdt. Deretter skal overlegen begrunne hvorfor du er innlagt. Så får du si hva du mener, og hva du er uenig i. Deretter er det advokaten sin tur. Advokaten skal fremfor alt forsikre seg om at loven blir fulgt. Advokaten vil ofte be sykehuset om å tydeliggjøre hva det er ved deg som gjør at de mener du har en alvorlig psykisk sykdom. Etter at alle synspunkter er fremlagte, så kan det skje tre ting. Du kan trekke klagen, fordi advokaten råder deg til det. Det kan skje hvis det for eksempel ser ut til at du vil bli utskrevet innen kort tid. Dette rådet blir ofte gitt i slike tilfeller fordi du da beholder retten til å klage på nytt, dersom du likevel ikke utskrives. Taper du klagesaken, vil det ta et halvt år til neste gang du får lov til å klage.

Kan klage saken inn for Tingretten

- I det øyeblikket advokaten sier at han mener pasienten bør få medhold i å skrives ut, kan kontrollkommisjonen si at de mener sykehusets begrunnelse er god nok til å holde pasienten i institusjon. Da foreligger en situasjon der du holdes tilbake mot din vilje.

Den samlede saksgangen før en tvangsinnleggelse endelig godkjennes, er at du først vurderes av en lege utenfor sykehuset, deretter vurderes du av psykiater i sykehuset og til sist vurderes du av kontrollkommisjonen. Dersom du fortsatt er uenig, kan klagen bringes inn for Tingretten. Da blir det oppnevnt en advokat fra regjeringsadvokatens kontor. Ved rettssaken vil det være en dommer og to meddommere som skal avgjøre saken. En eller begge meddommerne skal ha psykiatrisk kompetanse. Hvis du taper, kan du i prinsippet klage til Høyesterett, men dette skjer svært sjelden, sier Tor Jacob Moe som er psykiater og overlege ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus på Askøy ved Bergen.

Tidligere var det en forutsetning for tvungen undersøkelse, tvungen observasjon eller tvungen behandling, at man hadde en tutorerklæring. En tutorerklæring er en begjæring fra tutor om å få den syke innlagt. Tutor er offentlig myndighet eller pasientens nærmeste. Kravet om tutorerklæring ble fjernet med den nye psykisk helsevernloven av 2007, og det er legeundersøkelsen alene som ligger til grunn for tvungen undersøkelse, tvungen observasjon eller tvungen behandling.

Dersom du får medhold, enten det skjer i kontrollkommisjonen eller i Tingretten, blir du utskrevet fra institusjonen.