Informasjon

Ran og vold på arbeidsplassen

Vold

Vold på arbeidsplassen kan defineres som en åpenlys eller antydet trussel mot de ansattes sikkerhet. Det er usikkert hvor ofte vold som truer de ansattes sikkerhet i jobben, forekommer. Det antydes at 6% av kvinner og 5% av menn mener at de utsettes for vold eller trusler om vold et par ganger i måneden eller oftere. Selv om hendelsene er relativt sjeldne, vil frykten for at noe skal skje, være en belastning. Dette kan være en betydelig faktor for hvordan du opplever arbeidsmiljøet. De yrkene som er mest utsatt for vold, er helse- og sosialsektoren og andre med omsorgsfunksjoner. Andre utsatte yrker er transport, hotell, restaurant, politi, fengselsvesen , skolesektor og Forsvarets personell i internasjonal tjeneste.

Undersøkelser tyder på at voldstraumer gir større sykdomsrisiko enn andre typer traumer. Årsaken kan kanskje være at voldstraume virker krenkende og lett fører til at man får problemer med å forholde seg til andre mennesker. Det skaper mistro og frykt overfor andre, noe som igjen kan føre til sosial isolasjon. Selve traumet gjenspeiler også volden med truende mennesker i marerittene. Undersøkelser av voldsofre i Oslo (Dahl & Varvin 1986) har vist at påfallende mange har post-traumatiske stressforstyrrelse og andre psykososiale problemer.

Forrige side Neste side