Informasjon

Ran og vold på arbeidsplassen

Ettervern

Hver enkelt bedrift har sitt spesielle opplegg for ettervern. Under følger en liste over de aktivitetene som bedriftshelsetjenesten bør inngå i.

  • Besøk på ransstedet bør skje snarest mulig. Her bør representanter fra bedriftshelsetjenesten være med for å utøve emosjonell førstehjelp, og være med på å skjerme de ansatte mot pressen.
  • Informasjonsmøte i bedriften blir arrangert for at man uformelt skal kunne snakke om det som har hendt. Der gir bedriftshelsetjenesten en kort informasjon om de vanligste psykiske reaksjonene, det blir gitt informasjon om opplegget for ettervern, og det blir sørget for de praktiske behovene som de ansatte har.
  • Bedriftshelsetjenesten skal vurdere om det er noen som har behov for spesielle ekstra tiltak, for eksempel skjerming, og at man ikke er alene natten etter hendelsen.
  • Det skal gis tilbud om gruppemøte med kollegastøtte, og dette avholdes i løpet av 1-2 døgn. Det må være meget sterke grunner som ligger bak, for at flere enn de som er direkte berørt, skal være med. Men om det er en spesielt liten enhet, for eksempel et lite postkontor, må dette vurderes nærmere.
  • Det første halvåret bør det bli avholdt møter for alle ansatte i enheten med uker eller måneders mellomrom. Dette er en oppfølging av den enheten som er rammet som gruppe. Det er viktig å styrke gruppesamholdet og at man hjelper hverandre, derfor er dette noe det fokuseres på. I tillegg vil det bli gitt informasjon om praktiske forhold og sakens utvikling.
Forrige side Neste side